ODEVZDEJTE SVÉ ZRANĚNÍ BOHU | World Challenge

ODEVZDEJTE SVÉ ZRANĚNÍ BOHU

David Wilkerson (1931-2011)July 18, 2019

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.“ (1.Petrova 2,1-2)

Neobviňujte Boha za to, že neslyší vaše modlitby, pokud máte zášť vůči nějaké osobě, která zranila vaše srdce. Kristus stanovil jasné pokyny – nebude se zabývat nikým, kdo má hněvivého a nemilosrdného ducha. Takové postoje máme „odložit“. Boží zákon modlitby je v této věci jasný: „Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování.“ (1.Timoteovi 2,8)

Kypí vaše srdce hněvem? Nedívejte se na to jako na něco, co máte právo si dopřát. Bůh bere takové věci velmi vážně a neshody a hádky mezi křesťany rmoutí jeho srdce více než všechny hříchy bezbožných.

Pokud si myslíte, že by vaším modlitbám mohlo něco bránit, ujistěte se, že nedoutná ve vás hněv nad zraněnými city nebo špatným chováním druhých vůči vám. Satan chytře pobízí křesťany, aby byli citlivější k vlastním emocím než k hlasu Ducha. To může vést k duchu pomsty namísto ducha odpuštění a lásky. Ano, i ti, kteří vám ublížili, si zaslouží odpuštění ve jménu Ježíše.

Nenechte se ovládnout pocity zranění a odplaty, ale běžte na skryté místo, modlete se a očekávejte zázrak vysvobození. Ježíš, když se modlil, řekl: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ (Matouš 6,12)

Čas je krátký a den Pána je na dosah ruky. Nastavte srdce podle slov proroka Micheáše:„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Micheáš 6,8)

Download PDF