ODPOČÍVÁNÍ V BOŽÍ LÁSCE | World Challenge

ODPOČÍVÁNÍ V BOŽÍ LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)March 19, 2020

Bůh nám říká: „Můj synu, dej mi své srdce“ (Přísloví 23,26). Boží láska si žádá, abychom ji opětovali — i my abychom Boha milovali úplnou lásku, nedělenou, láskou z celého srdce, duše, mysli i síly. Avšak Pán nám říká jasně: „Moji lásku si nemůžete koupit. Láska, kterou vám dávám, se nedá zasloužit“. Jan píše: „My milujeme, neboť on první miloval nás.“ (1. Janova 4,19)

Nikdo se jednoho dne neprobudí a nerozhodne se opustit hřích a následovat Ježíše. Ne, to Boží Duch zasahuje do pouště našich životů, ukazuje nám náš ztracený stav a činí nás nešťastnými v hříchu. Otec nám poslal své Slovo, aby nám ukázal pravdu, poslal svého Ducha, aby nás usvědčil a potom za námi přišel i on sám. Udělal to všechno pro nás!

David vyjadřuje odpočinutí v lásce k Bohu, když píše: „Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!“ (Žalm 73,25) Srdce, které miluje Pána, přestane hledat útěchu jinde. V něm najde plnou spokojenost, neboť Boží milující laskavost je lepší než život sám.

Takové srdce se raduje ze své lásky k Bohu. Když Boží dítě ví, jak moc ho Otec miluje, jeho duši to působí radost. Naše láska k Otci musí být zprostředkována skrze Syna. Ježíš říká: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) Jen díky Kristu jsme přijati Otcem a máme k němu přístup.

Bůh vložil veškerou svou dobrotu, lásku, milosrdenství a slávu do svého syna a poslal Ježíše, aby nám tuto slávu zjevil. Kristus k nám tedy přichází jako jasný obraz našeho milujícího Otce. „Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás.“ (Jan 15,9)

Pokud objevíte skutečný blízký vztah s Otcem, budete moci chodit v jeho slávě — po všechny dny svého života!

Download PDF