ODPOČINEK PRO USTARANOU DUŠI | World Challenge

ODPOČINEK PRO USTARANOU DUŠI

David Wilkerson (1931-2011)December 17, 2020

Pokud jste opravdu milovali a následovali Ježíše, ale nyní jste chladní a lhostejní, Duch svatý vás zve, abyste se vrátili do milosrdné Kristovy náruče. Slyšte prosím, co říká Duch svatý: „Kdo má uši, slyš, co Duch praví“ (Zjevení 2,7).

Duchovní chlad vede k tvrdosti srdce. Právě to má Pavel na mysli, když mluví o Kristově návratu: „Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha.“ (2. Tesalonickým 2,3) Ti, kteří „nepřijali a nemilovali pravdu“ (2 Te 2,10), propadnou klamu; budou věřit spíše lži než pravdě.

V listu Židům je varování: „Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem povzbuzujte den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.“ (Židům 3,12–13)

Současná generace ztratila bázeň před Bohem, a když lidé nemají Boží bázeň, následuje zkáza. Písmo znovu a znovu hovoří o bázni před Bohem: „boj se Hospodina, od zlého se odvrať“ (Přísloví 3,7). „Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo“ (Př 8,13). „Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého“ (Př 16,6).

Dostali jsme velké zaslíbení. Pán nás zve: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a najdete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a břemeno lehké“ (Matouš 11,28-30).

Svět může odložit Bibli a odmítnout skutečného Ježíše, Božího Syna. Svět může dokonce popřít, že existuje nebe nebo peklo. Ale sám Ježíš řekl, že po smrti bude soudný den. Duch svatý nás volá, abychom se probudili a vydali všechno Ježíši – teď, dnes!

Patříte Ježíši a on má na vás nárok. Vyzývám vás dnes, právě teď, abyste k němu přišli a našli odpočinek pro svou ustaranou duši. Bůh slibuje, že vám pomůže.

Download PDF