ODVAHA ČELIT NEPŘÍTELI | World Challenge

ODVAHA ČELIT NEPŘÍTELI

Carter ConlonDecember 7, 2019

Ježíš jednou řekl: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně“ (Jan 10,10).

Ty a já dnes čelíme zloději - přišel ukrást naši budoucnost, rodiny, radost, naději i naši efektivnost na zemi. Proto nás Ježíš upozorňuje, že pro nás připravil cestu k životu v hojnosti. Ale musíme porozumět, že máme moc překonat nepřítele.

Ďábel se tě bude zkoušet přesvědčit, že vítězství není možné. Avšak on je lhář! Bůh tě povolal, stejně tak i vybavil, abys překonal ďábla. Žalmista David to řekl takto: „Vždyť v tobě proběhnu nepřátelskou hordou, ve svém Bohu přeskočím zeď ... vždyť jsi mě přepásal silou k boji“ (Žalm 18,30.40).

Pavel nás poučuje v listu Efezským, „posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám“ (Efezským 6,10-11). Jinými slovy: „Ať se tvé nitro posilní. Udržujte opravdový vztah s Bohem.“ Naléhám na vás, abyste znali Bibli, protože to je tvoje zbraň!

Nestojíš proti nepříteli sám. Požádej Pána, aby ti dal poznat, kým skutečně jsi v Kristu, vizi toho, proč „i démoni věří, avšak chvějí se“ (Jakub 2,19). Podobně se jednou modlil prorok Elíša, aby povzbudil svého bojácného služebníka: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“ (2. Královská 6,16)

Netřes se, když čelíš nepříteli! Máš Kristovu výzbroj, společenství bratří a sester, kteří jsou tu, aby pomohli, a Ježíše, úžasného Generála. Nikdy nejsi sám.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF