ODVRHNI VŠECHNY MODLY | World Challenge

ODVRHNI VŠECHNY MODLY

David Wilkerson (1931-2011)August 22, 2019

Jabbok je potok, na jehož břehu Jákob zápasil s Bohem, až úplně kapituloval. Jabbok je příkladem místa, kde křesťané bojují své soukromé války. Nejsou zde žádní poradci, žádní přátelé ani pomocníci - jen ty a Bůh. Zde Jákob odvrhl svou poslední modlu a dosáhl největšího vítězství. Zde dostal svou novou podstatu a nové jméno - Izrael.

 „A Jákob té noci vstal … a přešel přes brod Jabboku.“ (Genesis 32,22) Jabbok znamená „místo přechodu“, ale také znamená boj, vyprázdnění a vylití. Slavná pravda odhalená na tomto místě je společná i pro nás dnes. Je to místo, kde Boží lid objevuje tajemství moci nad každým útokem hříchu. Symbolizuje střet života a smrti, který vede k absolutní kapitulaci.

Známe dva přechody – přes Rudé moře a Jordán. Překročení Rudého moře představuje nový začátek, vyjítí ze světa - „spasení“. Překročení Jordánu představuje rozhodnutí chodit s Pánem, číst Slovo, svědčit, růst v Kristu a přijmout plnost Svatého Ducha.

Ale zde je další - třetí přechod, přechod do skutečného odpočinku v Bohu. Dokud nepřijdete k osobnímu Jabboku, nemůže přijít žádné slavné vítězství nad sebou a hříchem. Spousta Duchem naplněných a Duchem vedených věřících nikdy nepoznala skutečný pokoj s Bohem kvůli tajnému hříchu nebo nevěře. Bůh řekl o Izraeli: „Nemohli vejít pro nevěru.“ (Židům 3,19)

Pán nás chce změnit v nové lidi s čistým srdcem a čistýma rukama. Náš osobní Jabbok je místem, kde Pán slyší naše výkřiky zoufalství a dotkne se nás, stejně jako se dotkl Jákoba. Během Jákobova zápasu s Pánem byla jeho kyčel vykloubena a Pán ho úmyslně oslabil, ale Jákob prošel slavným vítězstvím. Totéž se může stát i vám. Pán může ochromit vaše lidské úsilí a způsobit, že budete kulhat a budete pokořeni a ochromeni. Ale kapitulace vás přivede k vítězství, zcela závisejícím na Pánu.

Download PDF