OPUSŤTE LÍTOST NAD MINULOSTÍ | World Challenge

OPUSŤTE LÍTOST NAD MINULOSTÍ

Carter ConlonFebruary 15, 2020

Spisy apoštola Pavla jasně ukazují, že jeho hlavní touhou v životě bylo poznání Ježíše. Chtěl být plně oddán živému Kristu, o kterém si byl vědom, že přebývá v jeho pozemském těle. Napsal: „V Něm žijeme, pohybujeme se, jsme.“ (Skutky 17,28)

Pavel si byl vědom něčeho, co dnes musíme znovu objevit: Nejsme povoláni, abychom jednoduše přinášeli poznání Boha naší generaci. Jsme povoláni, abychom byli viditelným vyjádřením toho, kdo je Bůh, tím, že mu dovolíme prokázat jeho moc, moudrost, milost a lásku skrze nás.

Pavel také učinil prohlášení, které by nás mělo povzbudit, kdykoli se cítíme nedostateční ve srovnání s těmi, o nichž jsme si přečetli v Bibli: „Ne že bych již dosáhl cíle, anebo byl už dokonalý“ (Filipským 3,12). V podstatě říkal: „Nejsem vším, čím bych měl být.“ Pavel nebyl, a ani my nejsme! Ale pokračoval něčím velmi povzbudivým: „běžím však, abych se toho zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. ... zapomínaje na to, co je za mnou, natahuji se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání v Kristu Ježíši.“ (Filipským 3,12-14)

Jinými slovy: „Bůh má plán pro můj život a já jdu vpřed, abych splnil to, co se Kristus rozhodl udělat skrze mě.“ Jednou z nejtěžších věcí, kterou máme udělat, je opustit lítost. Máme sklon nosit ji v sobě po celý život - ty neustálé myšlenky: „Kdybych to jen býval udělal. Kdybych se tím stal. Kdybych tehdy nebyl tak sobecký.“ A seznam nekončí.

Pavel měl mnoho důvodů, proč žít v lítosti. Například říká: „Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev.“ (1. Korintským 15,9). A ve Skutcích 26,10-11 uvádí ještě více svých přestupků. Ale rozhodně se rozhodl zapomenout na věci, které byly za ním, a jít vpřed s Ježíšem! Stejně tak se můžete rozhodnout odložit všechna svá minulá selhání na kříž a odejít od svých lítostí. Zemřel, aby vám dal novou mysl a nové srdce - přijměte je vírou!

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF