OTCOVO SOUCITNÉ SRDCE | World Challenge

OTCOVO SOUCITNÉ SRDCE

David WilkersonJanuary 31, 2017

Pán mě vedl do druhé kapitoly Nehemiáše a já tam našel něco, co jsem tam do té doby neviděl. Tato kapitola obsahuje velmi povzbudivý příběh pro všechny, kdo k Bohu přicházejí s těžkým srdcem.

Nehemiáš byl číšníkem perského krále Artaxerxe. To znamená, že ochutnával víno, než bylo přineseno králi, aby si byl jistý, že nebylo otrávené. Král si ho oblíbil a důvěřoval mu.

Od jednoho ze svých bratří, kteří přišli z Jeruzaléma, se Nehemiáš dozvěděl, že Svaté město je v troskách. Obyvatelé, kterým se podařilo zkáze uniknout, žijí ve velké bídě a podmínky se zhoršují každým dnem. Nehemiášovi to zlomilo srdce. Miloval Judsko a Jeruzalém a propadl zármutku. 

A pak, "V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se mě král zeptal:"Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi tě něco tíží." (Nehemiáš 2:1-2)

Abyste rozuměli, před krále nikdo nesměl přijít smutný, obzvlášť ne jeho služebníci. Nehemiáš věděl, že ho to může stát život a velmi se bál. Ale král byl pohnut soucitem, když viděl Nehemiášovo zoufalství. Dále se dočteme, že dal svému smutnému služebníku doporučující dopis a s ním přístup ke královské pokladnici. Splnil tu největší touhu jeho srdce: dovolil Nehemiášovi odejít do Jeruzaléma, aby znovu vystavěl jeho hradby.

A tady se dostávám k tomu hlavnímu, co mi Bůh ukázal: když bylo možné, aby Nehemiáš předstoupil s těžkým srdcem před pohanského krále a došel přízně, soucitu a požehnání, které přesahovalo jeho představy, o co víc projeví Král Ježíš milosrdenství a požehná nám, svým dětem, v našem smutku? Nebo je možné, aby pohanský král prokázal víc milosrdenství sklíčenému služebníku, než náš nejmilosrdnější král? Ovšemže ne! Otcovo srdce se vždy nad Jeho dětmi slituje.

Download PDF