PÍSEŇ POVZBUZENÍ V TEMNÝCH DNECH | World Challenge

PÍSEŇ POVZBUZENÍ V TEMNÝCH DNECH

David Wilkerson (1931-2011)November 3, 2020

„Hle, Hospodin nechává zemi zpustnout a pustoší ji, rozvrátí její povrch.“ (Izajáš 24,1) Prorok Izajáš varuje, že v posledních dnech Bůh „rozvrátí její povrch“. Podle proroctví přijde na zemi náhlý soud a změní naprosto všechno v jediné hodině. Během tak krátkého času bude celý svět svědkem rychlého pádu a destrukce města i národa, a svět už nikdy nebude stejný.

„Zdrceno bude město marnosti, každý dům bude zavřen, takže bude nemožné vejít. …. Ve městě zůstane hrozná spoušť a brána bude rozbita v troskách.“ (Izajáš 24,10 a 12) Izajáš prorokuje, že město je souzeno a uvrženo do zmatku. Každý dům je zavřený, nikdo nepřijde ani neodejde.

K čemu dobrému mohou být prorocké zprávy? Připomeňme, že Ježíš varoval Jeruzalém před náhlou zkázou, která má na toto město přijít. Schylovalo se k jeho spálení do základů a k zavraždění více než milionu lidí. Kristus vysvětlil své varování: „Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ (Jan 14,29) V podstatě říkal: „Když se to stane, budete vědět, že existuje Bůh, který vás miluje a varoval vás.“

V dobách prosperity nikdo nechce slyšet poselství, jakým bylo Izajášovo. Ale nemůžeme ho ignorovat, protože je tady, u našich dveří. Pavel říká, že když máme poznání o příchodu náhlé destrukce, neměli bychom se v takových dobách třást ani se rmoutit, jako to dělá svět. Místo toho se máme navzájem utěšovat ve víře s vědomím, že Bůh vládne nad každým aspektem našeho života.

„Buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.“ (1. Tesalonickým 5,8). Pavel dává pokyn: „Vyzbrojte se vírou, budujte svou víru nyní, než přijde ten den. Naučte se svou píseň a v ohni ji budete ji moci zpívat.“

To je naděje naší nejsvětější víry: náš Pán způsobí, že píseň zazní v nejtemnějších dobách. Začněte nyní budovat svou svatou víru v něj a naučte se v srdci tiše chválit jeho majestát. Když zpíváte svou píseň, posílí a povzbudí to vaše bratry a sestry. A to bude svědčit světu: „Náš Pán vládne nad potopou!“

Download PDF