PŘÍMLUVCE | World Challenge

PŘÍMLUVCE

Jim CymbalaFebruary 13, 2016

Během poslední večeře řekl Ježíš svým učedníkům—studentům, kteří se od Něj učili a přátelili se s Ním po dobu tří let—že odchází. Představ si, jak smutní museli učedníci být, když slyšeli takovou věc! On byl jejich vůdcem. On činil zázraky. On byl ten, který měl dokonale moudrou odpověď, když je farizeové zahnali do kouta. Když mluvil, mluvil s takovou autoritou jako nikdo jiný, kterého dosud slyšeli. Nikdo jiný předtím takto neučil.

Jak je mohl Ježíš opustit, když Jej nejvíce potřebovali? A co je ještě více matoucí, řekl, že to, že je opustí, jim prospěje. “Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel.” (Jan 16:7).

Toto prohlášení vyrazilo učedníkům dech. Jak by mohlo být dobré, kdyby Ježíš odešel? On byl učitelem, se kterým jedli, chodili, cestovali, dívali se na něj a učili se od něj. Bylo pro ně nemožné pochopit, že by jim mohlo být k užitku, kdyby je opustil.

Naštěstí Ježíš vysvětlil důvod proč. “A já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.” (Jan 14:16-17). Potom znovu řekl: “Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám” (16:7).

Nyní se ten celý obraz začal odhalovat. Otec poslal Syna, aby dokonal konkrétní úkol - prokázání Boží lásky. “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3:16). Bůh ukázal tuto lásku obětováním Svého syna na kříži, který tak zaplatil trest za naše hříchy. A potom, když syn ukončil své dílo na kříži, vstal z mrtvých a vstoupil na nebe, poslal na svět Ducha.

I když to učedníci v té době nemohli pochopit, bylo pro ně lepší mít v sobě neviditelného Ducha svatého, než to, aby s nimi byl Ježíš fyzicky. Ta božská Osoba, která přišla, jim pomohla rozumět všemu, co Ježíš řekl.

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF