PŘED TRŮNEM OTCOVÝM | World Challenge

PŘED TRŮNEM OTCOVÝM

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2019

Boží služebníci musí přicházet do Boží přítomnosti s plným přesvědčením v Boží odpověď. Je dobré se modlit Boží zaslíbení – pevně na nich stát, když je přednášíme Pánovi. On jistě nemá problémy s pamětí, ale Pána těší, když mu Jeho zaslíbení připomínáme.

Petr měl vidění, kterému toužil porozumět. Když o něm přemýšlel, Bůh mu řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“ (Skutky 10,19-20). Tato část Písma nám jasně ukazuje, že když Bůh něco říká, můžeme tomu věřit a postavit se na to bez pochybování. Nemůžeme měřit spolehlivost Božího Slova tím, že analyzujeme naši situaci nebo naše vlastní zásluhy. Pokud tak činíme, dojdeme jen k vlastní nehodnosti. Pak nejsme schopni prohlašovat Jeho Slovo a věřit, že se naplní v našem životě.

Bible říká, že jsme žadatelé před Božím trůnem a Kristus tam stojí jako náš přímluvce nebo obhájce. „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš“ (1.Timoteovi 2,5). „Je stále živ a přimlouvá se za nás“ (Židům 7,25). „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ (1.Janův list 2,1)

Díky Ježíšově prolité krvi na kříži jsou pro nás dveře k Otcovu trůnu otevřeny a máme volný přístup, abychom osobně přinášeli naše žádosti Bohu. Máme také Ducha svatého, který je naším „paraklétem“, naším poradcem, obhájcem, těšitelem, prostředníkem a přímluvcem. Připomíná nám věčná nařízení a Boží ústavu, která tvoří Boží slovo - takže máme tyto úžasné sliby.

Je uklidňující vědět, že Bůh je skutečně potěšen, když k jeho trůnu přistupujete s odvahou a důvěrou v Jeho Slovo. A on vás ujistí, že se z vás těší.

Download PDF