PŘEKÁŽKA PLODNOSTI | World Challenge

PŘEKÁŽKA PLODNOSTI

David Wilkerson (1931-2011)October 8, 2020

Jakub řekl: „Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.“ (Jakub 3,14)

Jako poslové Kristova evangelia nemůžeme mít v srdci žárlivost nebo závist. Jakub objasňuje, že to nám zabraňuje, abychom vydávali svědectví s duchovní autoritou, protože žijeme ve lži.

Prostě a jasně hřích žárlivosti nebo závisti je hořký jed. Král Saul je toho nejjasnějším důkazem. V 1. Samuelově 18 nalezneme Davida vracejícího se z bitvy, ve které porazil Pelištejce. Když on a král Saul přijížděli do Jeruzaléma, izraelské ženy vyšly, aby slavily Davidovo vítězství tancem a zpěvem: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.“ (1. Samuelova 18,7)

Saulovi se nelíbila tato radostná oslava a pomyslel si: „Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království.“ (1. Samuelova 18,8) Saul byl sžírán duchem žárlivosti. V dalším verši čteme o smrtícím účinku, který to na něj mělo. „Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou.“ (1. Sa 18,9)

Saul zuřil a křivil ústa v sebelítosti. Pravděpodobně si myslel:  „Pracoval jsem tak tvrdě, vzdal jsem se všeho, abych sloužil těmto lidem, a oni se teď obrací proti mně. Zpívají chvály mému asistentovi a služebníkovi, zatímco mě ignorují.“

Je smutné, že potom: „Saul byl po všechny dny Davidovým nepřítelem“ (1. Sa 18,29). Skutečností tohoto příběhu však je, že nehledě na to, jak hlasitě lidé fandili Davidovi, Boží duch byl stále se Saulem a Izrael jej také stále miloval. Hospodinův slib postavit mu věčný dům byl ještě stále aktuální. Kdyby Saul litoval své nenávisti a přiblížil se blíže k Hospodinu, Bůh by ho zahrnoval poctami; a David, jeho oddaný kapitán, by rád svými vojenskými schopnostmi zajistil pro Saula království. Ale Saul se nechtěl pokořit; a výsledkem toho bylo, že od něj Duch Hospodinův odstoupil (viz 1. Sa 18,12).

V těchto nepokojných dnech by naší prioritou mělo být přiblížit se Ježíši. Travte čas v modlitbě, učiňte ji nejdůležitější prací ve svém životě a Ježíš vám ukáže své srdce. Svým Duchem odstraní vše, co není podobné Kristu a vylije na vás duchovní pomazání.

Download PDF