PŘEMÁHAJÍCÍ POKOJ | World Challenge

PŘEMÁHAJÍCÍ POKOJ

Gary WilkersonNovember 4, 2019

„On nás zachránil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy“ (2. Timoteovi 1,9).

Každý věřící má svaté povolání od Pána a Bůh slibuje, že pokud budeme jednat ve víře a důvěřovat mu, tento plán uskuteční. Avšak každý, kdo chodil s Ježíšem dlouhou dobu, může dokázat, že při následování Božího povolání narazíme na překážky.

Jozue mocně vedl děti Izraele poté, co Mojžíš zemřel, a lidé mu důvěřovali. Přesto, když přišel čas vést lidi přes řeku Jordán do zaslíbené země, Bůh viděl jeho potřebu ujištění a třikrát s ním mluvil o odvaze: „Posilni se a buď odvážný ... Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, … Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ (Jozue 1,6-7.9)

Když se věrně snažíme přejít do naší osobní zaslíbené země, často zazní skeptické hlasy. „To se nestane.“ Je to jednodušší, tam kde jsi. Jak si můžeš být jistý, že jsi to slyšel od Boha?“ Otázky mohou pocházet od přítele nebo známého a zpochybňují to, co považujete za Boží vedení. Nebo to může být hlas ve vaší hlavě, který vyvolává argumenty proti poslušnosti Otcových pokynů.

Když se budete blížit k zemi, kterou máte podle Božího povolání ovládnout a obývat, budete nejzranitelnější na útoky od nepřítele. Nepřítel i naše tělo budou klást silný odpor ve formě strachu, úzkosti, pochybností a nejistoty. Ale to je přesně ten čas, kdy musíte dbát pokynů, které Bůh dal Jozuovi.

Buďte odvážní! Nepohnutelné Boží Slovo vám dá přemáhající pokoj, který provází vše, co děláte, aby vámi nic neotřáslo.

Download PDF