PŘIJDI S VÍROU K JEŽÍŠI | World Challenge

PŘIJDI S VÍROU K JEŽÍŠI

Tim DilenaDecember 28, 2019

„Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do jeho domu a zaujal místo u stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala mu nohy a mazala vzácným olejem.“ (Lukáš 7,36-38)

V Ježíšově době, když někdo pozval hodnostáře do svého domu na večeři, mohli tam být přítomni i ostatní občané města. I když neměli místo k sezení, mohli stát u zdi a vše sledovat. Do takového prostředí přišla žena, která zoufale chtěla vidět Ježíše. Tato žena, prostitutka, byla ochotna vydržet pohledy a brblání ostatních účastníků, jen aby se přiblížila k Ježíši, o kterém slyšela, že by jí mohl dát nový život.

Podívejme se trochu na společnost prvního století. Tří druhů lidí se Izraelci nikdy neměli dotknout: malomocného, nemorální osoby a mrtvoly. Malomocný musel varovat ostatní voláním: „Jsem nečistý“, a všichni se mu vyhnuli. Nemorální lidé byli vyhnáni, aby nebyli lidem na očích. A mělo se za to, že kdyby někdo přišel do kontaktu s mrtvolou, mohla by na něj přijít duchovní nebo fyzická infekce.

Ježíš nebyl spoután zvyky své doby a ve všech třech případech se vzepřel sociálním omezením:

  • Přistoupil k vdově, která doprovázela tělo mrtvého syna a vyhlásil zmrtvýchvstání tohoto mladého muže (viz Lukáš 7,11–15). Vzkříšení vítězí nad smrtí!
  • „Uzdravil mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak.“ (Lukáš 7,21)
  • Dovolil, aby k němu přistoupila a dotkla se ho nemravná žena, která byla odhodlána se k němu dostat (viz Lukáš 7,38).

Když přijdete tam, kde je Ježíš, mohou se stát skvělé věci! Pouze on může ukončit těžkou minulost okamžitým odpuštěním, které přetrvá na věčnost. Náš Pán je stále dostupný aby uzdravil, obnovil a dal věčný život.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy v Lafayette, Louisiana.

Download PDF