PŘIPRAVEN K BOJI | World Challenge

PŘIPRAVEN K BOJI

Gary WilkersonAugust 12, 2019

„Nakonec, moji bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti… duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech… V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste“ (Efezským 6:10-12,18).

V prvních pěti kapitolách svého dopisu církvi v Efezu Pavel uznává úžasné věci, které udělal Duch Svatý a raduje se z duchovního růstu, který se odehrál v životech věřících. V závěrečné kapitole dává slovo varování před opozicí, která na ně přichází. A oni potřebují být připraveni.

Inspirován Duchem Svatým, Pavel dává efezským jasné pokyny k duchovnímu boji. Především je varuje, že síly temnoty na ně přijdou, aby je obraly o jejich dědictví. To slovo na ně několikrát opakuje. Není otázka jestli nepřítel na ně přijde, ale kdy, jak často a jak silně udeří. Proto je nabádá, aby byli silní v Pánu a záviseli na Něm, protože bojovat z vlastní síly nikdy nestačí.

V Efezským 6:14-17 Pavel popisuje celou Boží zbroj, která věřící plně vybaví:

  • Pás pravdy
  • Pancíř spravedlnosti
  • Boty evangelia pokoje
  • Štít víry
  • Přilba spasení
  • Meč Ducha

Musíš rozumět, že bojuješ proti duchovním silám zla. Jsi občanem nebeského království, křesťan, který věří pravdě a bude bojovat za pravdu. Máš-li zvítězit, vezmi na sebe plnou Boží zbroj a buď připravený na konflikt. Studuj Boží Slovo a modli se v Duchu a budeš schopen stát po bitvě jako vítěz a vzdát veškerou slávu Nejvyššímu Bohu.

Download PDF