PŘISTUPOVÁNÍ K BOHU V MODLITBĚ | World Challenge

PŘISTUPOVÁNÍ K BOHU V MODLITBĚ

David Wilkerson (1931-2011)December 4, 2019

„Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho usilovně hledají.“ (Židům 11,6)

Často slyšíme učení o tom, jak bychom měli přicházet k Bohu ve víře, ale existují věci, které by člověk neměl dělat, když k němu přichází v modlitbě. Například, nepřicházejte k Bohu s očekáváním, že udělá nějakou dobrou věc, pokud nepřijdete s dětskou vírou v jeho sliby. Slovo Boží je jasné: „Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem.“ (Jakub 1,6)

Milovaní, nemůžete potěšit Boha bez víry! Abraham byl člověk, jehož víra se vybudovala, takže nepochyboval o zaslíbeních, které mu Bůh dal: „A neochabl ve víře ... nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu, a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit.“ (Římanům 4,19–21)

Nepřicházejte k Bohu s žádnými kdyby. Jakékoli Boží zaslíbení je zjevením jeho vůle. Vezměte si například Boží příslib: „zachovat vás bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu“ (Judův 24). Nebudete se ptát, jestli je to jeho vůle, aby vás ochránil před pádem, když to již slíbil. Bůh nám skutečně dává veliké a cenné sliby, abychom se mu naučili důvěřovat: „Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.“ (Židům 4,16)

Nepřicházejte k Bohu, dokud nebudete připraveni věřit přesně v to, o co žádáte. „Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.“ (Marek 11,24). Když žádáte Boha o chleba, nevymění jej za kámen. Nepodá vám hada, když ho žádáte o rybu. (viz Matouš 7,9–10)

Svěřte Bohu svůj tělesný stav, svou finanční situaci, svou rodinu, svůj duchovní růst. Přisvojte si jeho sliby - jsou všechny vaše! Amen!

Download PDF