POŽADAVKY VÍRY | World Challenge

POŽADAVKY VÍRY

David Wilkerson (1931-2011)July 3, 2019

Jak je to s vírou, která po nás vyžaduje stále větší zkoušky? Jakmile projdeme jednou zkouškou, která prověří naši věrnost, a naše srdce prohlašuje: „Pane, budu ti ve všem důvěřovat,“ přichází další zkouška, mnohem intenzívnější. Takovou zkušenost sdílejí křesťané po celém světě.

Všimněte si stále rostoucích požadavků na Abrahamovu víru. Bůh jej požádal, aby sbalil svoji rodinu a odcestoval neznámo kam, jenom vírou. Abraham poslechl a byl velmi požehnán. „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Židům 11,8)

Jednou řekl Bůh Abrahamovi, aby si prohlédl hvězdnatou oblohu, a prohlásil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ (Genesis 15,5) Jinými slovy: „Abrahame, to ukazuje, jak mnoho budeš mít dětí, vnuků a pravnuků. Budou tak početní jako hvězdy.“

Abrahamova odpověď byla lekcí pro nás pro všechny: „Abraham Hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“ (Genesis 15,6) Když Bůh zaslíbil Abrahamovi a Sáře syna v jejich pozdním věku, Abraham Bohu uvěřil a narodil se Izák. A když jej Bůh požádal, aby Izáka obětoval na oltáři, opět poslechl a jeho syn mu byl vrácen. Znovu a znovu Abraham věřil Bohu a byl spravedlivý v Hospodinových očích. 

V době, kdy Abraham dosáhl sta let, měl za sebou neuvěřitelné zkoušky víry.  Přes to všechno Písmo říká, že důvěřoval Bohu. Bůh řekl o tomto věrném, poslušném muži: „Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva.‘“ (Genesis 18,19)

Sám Bůh řekl o tomto muži víry: „Důvěřuji Abrahamovi. Má vyzkoušenou víru.“ Jak úžasné je být shledán věrným v Pánových očích.

Download PDF