POŽEHNÁNÍ NAD NAŠE CHÁPÁNÍ | World Challenge

POŽEHNÁNÍ NAD NAŠE CHÁPÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)December 27, 2019

Jedním z nejčastěji slyšených slovních obratů je: „Bůh odpovídá na modlitbu!“ Přesto ale to je jen polovina pravdy. Celá pravda je: „Bůh více než odpovídá na modlitbu!“

Například vezměte děti Izraele. V podstatě Ozeáš prorokoval Izraeli: „Odpadáte, ale jste stále Boží lid. Nyní se navraťte k Hospodinu a modlete se.“

„Vezměte si tato slova k srdci, obraťte se k Hospodinu a řekněte mu: ‚Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě‘“ (Ozeáš 14,3). Jejich modlitba byla jednoduchá; všechno, o co Izrael žádal Boha, bylo, aby se nad nimi smiloval. Bůh odpověděl: „Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanonský cedr. Ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně jako vůně Libanonu“ (Ozeáš 14,5-7).

Rosa z nebe je přítomnost Hospodina. Do této doby tam bylo sucho; všechno umíralo, protože byla odňata Boží přízeň. Ale nyní, kvůli skutečnému pokání a upřímné modlitbě Bůh řekl, že způsobí, že život bude vzkvétat na všech stranách. Izraeli nebude jen odpuštěno, ale bude obnoven. Rozkvetou, zapustí kořeny, rozšíří se a budou prospívat. Všechno, oč žádali, byla milost, odpuštění a přijetí. Ale Bůh otevřel nebeská okna a vylil na ně požehnání, ve které ani nedoufali. Bůh více než odpověděl na jejich modlitbu!

Milovaní, Bůh pro vás udělal to stejné. Když jsi činil pokání, tak všechno, oč jsi žádal Boha, bylo čisté srdce, odpuštění a pokoj. Přesto si všimni, jak ti odpověděl. Dal ti hladovějící srdce a žízeň po Ježíši. Dal ti oči, abys viděl, uši, abys slyšel a lásku k němu a jeho lidu.

Ježíš se stal tvojí ranní rosou a zalévá denně tvoji duši svým Slovem. Vzkvétáte — nejste mrtví ani neumíráte — ale jste v něm dokonale živi. Halleluja!

Download PDF