PODDEJ SE VEDENÍ DUCHA SVATÉHO | World Challenge

PODDEJ SE VEDENÍ DUCHA SVATÉHO

David WilkersonMarch 1, 2016

Máme chodit v naprosté poddanosti Duchu, tak jako Ježíš chodil v naprosté poddanosti Otci. Ježíš svědčil: "Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá On, to podobně dělá i Syn."  (Jan 5:19, Bible 21)

"Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal." (5:30, Bible 21)

Jak si vůbec můžeme myslet, že nemusíme být v každém ohledu závislí na Otci, když Ježíš sám řekl, že On závislý byl? Jako ti, kdo milují a následují Ježíše, odvážíme se být toho názoru, že můžeme udělat to, čeho nebyl schopen ani náš Spasitel a Pán? Ježíš čekal na Otce, vždy hledal Boží názor.

Pokud jsme upřímní, připustíme si, že nebe je často posledním místem, kam se obracíme, když potřebujeme najít směr. Nejčastěji běžíme za poradci, nebo hodiny visíme na telefonu s přáteli a snažíme se získat radu: "Co si myslíš? Je to v mém případě dobrý nápad dát se tímhle směrem? Myslíš si, že bych to měl udělat? Je smutné, že jít za Duchem svatým bereme jako poslední možnost, pokud vůbec za Ním jdeme.

V knize Numeri v deváté kapitole čteme o oblaku, který sestoupil a přikryl Příbytek v pustině. Tento oblak představoval Boží neustálou přítomnost s Jeho lidem. A pro nás dnes symbolizuje způsob práce Ducha svatého v našich životech.

V noci se oblak proměnil v ohnivý sloup, horký závan v temném místě: "Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně." (Numeri 9:16, B21)

Izraelci se vždy nechali vést oblakovým sloupem, kamkoli je nasměroval. Když se zvedl nad Příbytkem, lidé vytáhli kolíky a následovali jej. A kdekoli se oblakový sloup zastavil, lidé se také zastavili a roztáhli svoje stany. Pohnuli se nebo se zastavili podle jasného směru, který udával. 

Izraelci si dávali pozor, aby se zvedli jenom tehdy, když se oblak dal do pohybu, protože věděli, že to je záruka Božího vedení. Mohl se dát do pohybu každý den nebo každý týden, a pak se zase celé měsíce nemusel pohnout. A tak ať už ve dne nebo v noci, lidé se vždy dali do pohybu tím směrem, kterým je vedl.(Numeri 9:18-19).

 

Download PDF