POKLAD SKRYTÝ V ZEMI | World Challenge

POKLAD SKRYTÝ V ZEMI

David Wilkerson (1931-2011)May 4, 2021

„Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.“ (2. Petrova 1,3)

Už roky jsem naplněn Duchem svatým. Vydal jsem svědectví, že jsem byl pokřtěn Duchem. Kázal jsem, že Duch svatý mě zmocňuje ke svědectví a posvěcuje. Modlím se v Duchu, chodím v Duchu, mluvím s ním a slyším jeho hlas. Opravdu věřím, že Duch svatý je mocí od Boha.

Mohu vás vzít na místo, kde jsem byl v osmi letech naplněn Duchem svatým. Četl jsem všechno, co Písmo o Duchu svatém říká. Přesto jsem se v poslední době modlil: „Znám opravdově moc Ducha, který ve mně žije? Nebo je pro mě Duch svatý pouhým učením? Přehlížím ho? Žádám ho, aby ve mně vykonal svou práci, ke které byl poslán?“

Faktem je, že můžete mít něco velmi cenného a nevíte o tom. Potom nemůžete užívat to, co máte, protože nechápete, jak je to cenné.

Jeden příběh vypráví o chudém nespokojeném farmáři, který pracoval celý život na své malé farmě. Po desetiletí obdělával kamenitou půdu. Po jeho smrti farmu zdědil jeho syn. Jednoho dne při orbě našel v zemi zlato. Nechal ho posoudit odborníkem a bylo mu řečeno, že je to čisté zlato. Mladý muž brzy zjistil, že farma je plná zlata. V okamžiku se z něj stal bohatý muž. Jeho otec si zlata nikdy nevšiml, i když bylo v zemi po celou dobu jeho života.

Tak je tomu s Duchem svatým. Mnoho z nás žije  nevědomosti o moci, kterou jsme dostali. Někteří křesťané si celý život myslí, že mají Ducha svatého, přesto ho ještě nepřijali v plnosti a moci, takže v nich dosud nevykonal svou práci, ke které byl poslán.

Drahý věřící, nedovol, aby to platilo o tobě! Pros Boha, aby ti dal plnost jeho Ducha.

Download PDF