POKOJ PRO TVOU DUŠI | World Challenge

POKOJ PRO TVOU DUŠI

David Wilkerson (1931-2011)December 6, 2019

Bůh slíbil svému lidu slavný, nepochopitelný odpočinek - pokoj a bezpečí duše. Pán nabídl tento úžasný odpočinek dětem Izraele - život radosti a vítězství, beze strachu, viny nebo odsouzení - ale až do časů Krista žádná generace nikdy nedosáhla plně toho požehnaného zaslíbení. Jak Bible jasně říká, nikdy to neobdrželi kvůli nevěře: „Vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.“ (Židům 3,19)

Pokud jsou křesťané obklopeni věřícími přáteli a všechno jde dobře, sebejistě mluví o chození ve vítězství. Ale když na ně nepřítel zuřivě udeří větrem protivenství, jsou sklíčeni, poražení a vlečení, aniž by odporovali. Mnoho z nich je překvapeno pokušením a pádem. Co tedy znamená odpočívat ve spáse a mít pokoj pevný jako skála a jistotu, která je všem křesťanům nabídnuta v Kristu?

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11,28-30)

Ježíš zde mluví o kázni a učení se toho, kdo on je a co vykonal a čeho dosáhl na kříži. Říká: „Jakmile vaše duše odpočine, můžete vzít na sebe mé jho.“ Možná si čtete v Bibli a každý den se chvilku modlíte, ale to nestačí. Musíte pochopit a přivlastnit si základní pravdu, na které jsou postaveny všechny ostatní - ospravedlnění vírou. To znamená odpuštění vašich hříchů a přijetí Bohem coby spravedlivého v Kristu skrze víru.„Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.“ (2. Korintským 5,21)

Drahý svatý, modli se, aby Bůh učinil tuto vzácnou pravdu skutečností ve tvém duchu, takže nebudeš panikařit pokaždé, když nepřítel přijde s něčím proti tobě. Postavte se pevně pod kříž Spasitele, který ti poskytne opravdové odpočinutí!

Download PDF