POKOJ V BOUŘI | World Challenge

POKOJ V BOUŘI

David Wilkerson (1931-2011)February 20, 2020

Bůh slíbil proroku Zachariášovi, že v posledních dnech bude kolem svého lidu ochrannou ohnivou zdí: „Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou v jeho středu.“ (Zacharjáš 2,9). Podobně Izaiáš svědčí: „ano, bude stánek, který poskytne stín před denním horkem, a útočiště a úkryt před bouří a deštěm.“ (Izajáš 4,6)

Tato zaslíbení nám mají poskytnout útěchu před velkou bouří, která přijde v posledních dnech. Opravdu, Ježíš říká, že bouře, která přijde, bude tak strašlivá, že lidé budou zmírat strachem, když uvidí, co se děje (viz Lukáš 21,26).

Když Ježíš říká, že ta bouře bude zuřivá, můžeme si být jisti, že to bude hrůzu vzbuzující okamžik v historii. Ale Bible nás ujišťuje, že Bůh nikdy neposílá soud na žádnou společnost, aniž by nejprve odhalil svým prorokům, co plánuje: „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Ámos 3,7)

Je to podivuhodný projev veliké lásky našeho Pána vůči jeho lidu. Těsně před nastávajícím soudem vždy přikazoval prorokům, aby varovali lidi, aby se k němu vrátili: „Já mluvím skrze proroky, já sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji.“ (Ozeáš 12,11)

Vždy mějte na paměti, že Bůh láskyplně volá svůj lid zpět k sobě, protože jej chce chránit v časech bouře. Náš národ se odvrátil daleko od Boha. Stačí se podívat na míru potratů, situaci ve školách, závislosti, rouhání a nemorálnost ve společnosti.

Jak následovat Ježíšův příklad v těchto nepokojných dobách? Tajemství tkví v tom, že Ježíš se držel Otce, zůstával vždy před jeho tváří! David mluví prorocky o Kristu: „Hospodina vidím před sebou stále, je po mé pravici, abych nezakolísal“ (Skutky 2,25). Doslovný význam zde zní: „Vždycky jsem byl v jeho přítomnosti a hleděl na jeho tvář.“

Milovaní, pokud máme obstát v blížící se bouři, musíme být připraveni, abychom nezakolísali. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je trávit čas v přítomnosti Otce a hledět na jeho tvář. Musíme být o samotě s ním — na kolenou — dokud nebudeme mít jistotu, že je po naší pravici!

Download PDF