PONOŘIT SE HLOUBĚJI DO BOŽÍ LÁSKY | World Challenge

PONOŘIT SE HLOUBĚJI DO BOŽÍ LÁSKY

David Wilkerson (1931-2011)April 7, 2020

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu“ (Judův 20 - 21). Bible je naplněna pravdou o Boží lásce, ale občas se divíme, jak nás Pán vůbec kdy mohl milovat.

Miliony věřících, kteří okusili Boží lásku, se nikdy nenaučily, jak vstoupit do plnosti jeho lásky. Znají učení o jeho lásce - často o ní slyšeli kázat - stále však nevědí, co to znamená uchovávat se v plnosti jeho lásky. 

Jan 3,16 říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ Částečné zjevení Boží lásky přichází skrze moc Ducha svatého ve chvíli, kdy se znovu narodíme. Je to úžasná chvíle, kdy této pravdě porozumíš a uvědomíš si: „Bůh mne miloval, když jsem byl ztracen, nepřipraven, cizinec, a on dokázal svoji lásku tím, že obětoval svého jediného Syna místo mne.“

Po tomto úvodním zjevení se křesťané musí naučit, jak se uchovávat v jeho lásce. Otec miluje svůj lid úplně stejnou láskou, kterou měl k Ježíši, který sedí po jeho pravici. Ve své poslední modlitbě na zemi Ježíš řekl: „Ty jsi mne miloval před stvořením světa“ (Jan 17,24). Jak neuvěřitelná myšlenka! Kristus byl velmi milován Otcem před stvořením - předtím, než byla zformována jakákoli planeta, před sluncem, měsícem či hvězdami, než vešly v bytí, před stvořením člověka.

Ježíš pak ve své pozoruhodné modlitbě pokračoval: „Aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich“ (Jan 17,26). On říkal: „Otče, já vím, že ty budeš milovat ty, které přivedu do svého těla, stejným způsobem, kterým miluješ mne.“ Vidíte, že podle Ježíše v Božích očích Kristus a jeho Církev jsou jedno.

Uchovávejte se v Boží velké lásce k vám a to bude vaší silou ve všech věcech, které v životě zakoušíte. 

Download PDF