POSILNĚTE SE V PÁNU | World Challenge

POSILNĚTE SE V PÁNU

David Wilkerson (1931-2011)September 17, 2019

Někteří lidé si myslí, že věřící by měli být vždy optimističtí, vždy si jisti tím, kam jít, sebevědomí a spokojení, ale mnohokrát naše úsměvy maskují bolest, zmatek a utrpení. Všichni skuteční muži a ženy Boží tyto věci zakusili. Pokud se cítíte duchovně, fyzicky a emocionálně zkrachovalí a víte, že bez dodání Kristovy nadpřirozené síly jednoduše nedokážete pokračovat, nejste sami. Ale buďte ujištěni tím, že i pro vás je připraveno vítězství!

Bible je plná zpráv o velkých Božích lidech, kteří přišli k Bohu, když se dostali na konec svých sil. David je příkladem „muže podle Božího srdce“ (viz Skutky 13,22) a přesto i on byl někdy přemožen výčitkami svědomí, depresí a negativními emocemi. „Shrbený a sklíčený jsem, po celý den v zármutku se potácím.“ (Žalm 38,7)

Proč David musel prožít tak mnoho ztrát a chaosu v životě? Něco přišlo jako důsledek jeho hříchu, z čehož pak činil v zármutku pokání, ale bylo to také proto, že v něm byl tvořen Boží charakter. Nebyl okamžik, kdy by Duch svatý nebyl s Davidem, přesto i on někdy klesl až na dno.

Bůh zaslibuje svým pomazaným sílu: „Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! Hospodin je síla má a štít můj … proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.“ (Žalm 28,6-7) Když ho budeš volat, vlije do tebe svou sílu: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu … I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku … a tvá pravice mě spasí.“ (Žalm 138;3,7)

Můžeš důvěřovat Pánu, že vidí každou okolnost tvého života. Boží slovo je plné slavných slibů a náš Pán má potěšení z naší víry a důvěry. Nezapomínej se posílit v Pánu, jak to dělal David, a každý den buď silnější a silnější.

Download PDF