POTŘEBY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | World Challenge

POTŘEBY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Jim CymbalaAugust 10, 2019

„Nezanedbávejme společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Židům 10,25)

Je pro nás požehnáním uctívat společně s ostatními věřícími našeho Pána. Zpívat písně, slyšet výklad jeho vzácného Slova, pozvedat společně hlas v modlitbách, milovat a být milován. To jsou prostředky, kterými Pán posiluje naše srdce.

V době apoštola Pavla byli lidé, kteří se z nějakých důvodů stranili společných bohoslužeb. I dnes mají někteří křesťané malou touhu přebývat v Božím domě s jeho lidem. To je špatně bez ohledu na důvody. Když věřící začne navštěvovat církev méně často nebo jen sporadicky, může to být znamením duchovních potíží. Je spousta důvodů jako: „Pracuji příliš těžce, jsem unavený.“ „Potřebujeme více času pro rodinu.“ „Boha můžu uctívat i v kuchyni.“ Nebo stále častější „Církev je plná pokrytců.“

Nedovolte, aby zklamání z církevní politiky vás zadrželo od duchovní obnovy. Lidé, kteří mají malou chuť být s ostatními věřícími, mají ve skutečnosti malou chuť trávit čas s Kristem. Být zdravou součástí těla Kristova v sobě vždy zahrnuje dvě věci: touhu zůstat ve spojení a pokoru přiznat svou potřebu společenství. Jestliže apoštol Pavel žádal o modlitby a toužil po společenství s věřícími, měli bychom také. Všichni potřebujeme povzbuzení bratří a sester v Kristu, aby nám pomohlo na naší cestě.

Navštěvovat pravidelně církev není věcí zákonictví, ale duchovní logiky, obzvláště když vidíme, že se ten Den blíží. Ježíš brzy přijde znovu a všechny naše starosti, které nás drží na mrtvém bodě, v milisekundě zmizí. Na čem nejvíce záleží je naše víra v Krista, náš růst v milosti, ovoce, které neseme k jeho slávě a naplnění jeho vůle v našich životech. Mnoho duchovního rozvoje se děje, když se vzájemně setkáváme a spolupracujeme s ostatními věřícími těla Kristova, tak buďte pilní v navštěvování společných shromáždění věřících.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF