POVOLÁNÍ OBYČEJNÝCH LIDÍ | World Challenge

POVOLÁNÍ OBYČEJNÝCH LIDÍ

Carter ConlonOctober 19, 2019

Moje srdce zpívá s myšlenkou, že v průběhu biblické historie, když Bůh chtěl udělat něco velkého, často hledal osobu, která byla nejméně schopná něco takové učinit. Když chtěl přivést národu proroka, hledal neplodnou ženu jménem Anna. Když chtěl vysvobodit svůj lid z rukou Midjánců, zjevil se Gedeónovi – nejmenšímu z domu jeho otce v kmeni Manases. Když chtěl dát neuvěřitelné zaslíbení muži jménem Abraham, řekl mu, že bude mít potomky tak četné, jako jsou hvězdy na obloze a celý svět bude požehnán skrze ně. A čekal, až Abraham nebude mít žádný možný způsob, jak toho dosáhnout svou vlastní silou.

Poté, co Šalamoun dokončil stavbu chrámu a modlil se, zjevil se mu v noci Pán a řekl mu: „Vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti … jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě.“ (2. Paralipomenon 7,12-15)

V této pasáži Písma vidím něco z Božího charakteru: jeho ochotu udělat pro nás něco, co sami udělat nemůžeme. Vidíme, že součástí Božího království je: muži a ženy se stanou tím, čím je Bůh určil a činí věcí, které nejsou v jejich přirozených schopnostech, porozumění pravdám, které naše mysl nezná a život ve svobodě, kterou nám nemůže přinést žádné lidské snažení. Boží království je o zázracích a milosrdenství.

Pán čeká na obyčejné lidi, jako jsi ty a já, abychom poznali jeho srdce. Pojďme za ním v těchto ztracených časech a staňme se nezbytnou součástí jeho plánu.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF