POVOLÁN NÉST OVOCE | World Challenge

POVOLÁN NÉST OVOCE

Jim CymbalaNovember 16, 2019

Nést ovoce je základní poslání, ke kterému je povolán každý, kdo přijme Božího Syna. Kristus trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, abychom zemřeli podle zákona a „oddali se jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“ (Římanům 7,4)

U nového věřícího v Krista se vždy projeví změna v chování jako důkaz, že začal proces nesení ovoce. Pavel řekl Koloským: „slovo pravdy, evangelium, tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.“ (Koloským 1,5-6)

Roste počet církví, které nechtějí „děsit“ lidi, a více se zaměřily na uspokojování potřeb lidí, než na důvěru v Boha a proměnu života, jak to dělala církev dva tisíce let. Nemusíme si dělat starosti s mocí evangelia, protože je stále Boží mocí ke spasení. Potřebujeme jenom být natolik odvážní, abychom ho mohli říct jednoduše a v lásce.

Pamatujte, že Izrael byl Mesiášem odmítnut, protože nenesl ovoce: „Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ (Matouš 21,43)

Duch svatý byl poslán, aby něžně táhl lidi ke Kristu. Když zareagujete na jeho hlas a pokoříte se před Bohem, požádejte o obnovení, které přinese ovoce na jeho chválu.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF