POVSTAŃ A BOJUJ! | World Challenge

POVSTAŃ A BOJUJ!

David Wilkerson (1931-2011)November 28, 2019

Kolik křesťanů se nazývá válečníky, ale nikdy nebyli cvičeni nebo přezkoušeni? Slýcháváme o spoustě modlitebních bojovníků napříč křesťanským světem. Ale smutnou pravdou je, že naprostá většina z nich nikdy neprošla tréninkem a tudíž nejsou připravení k boji. Mnoho opravdových věřících odmítá bojovat s ďáblem nebo bojovat proti jeho království. 

Když Bůh najde věřícího s žízní a touhou po jeho požehnání, vloží ho do ringu, aby se naučil bojovat. V poslední bitvě bude Pán potřebovat dobře vytrénované bojovníky, kteří přemohou všechny síly pekla.

Bůh právě dělá poslední přípravy ve svém houfečku – říká se tomu krizový trénink. Tito svatí se v tomto tréninku stávají kapitány armády posledního dne. Bůh je plní Duchem Svatým, aby v nich bojoval, a tím vychovává bojovníky, kteří jsou vytrénovaní a otestovaní, protože oni, tak jako Jákob, bojovali s Bohem (Genesis 32,24-32).

Tento druh tréninku vyžaduje fyzickou disciplínu, stejně jako duchovní. Jákob do bitvy zapojil celé své tělo, všechen svůj lidský um. Tehdy v něm povstal duch boje a Slovo říká „Zápasil s andělem a zvítězil“ (Ozeáš 12,5). Tento verš má velký význam pro všechny, kteří chtějí v modlitbách vítězit. Je zde řečeno, že Jákob zápasil a zvítězil. Pokud chcete v těchto posledních dnech zvítězit, musíte napnout všechny své síly.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu“ (1. Petrova 5,8).

Mnozí křesťané očekávají, že Bůh nějak zachrání jejich rodinu, obnoví vztahy, vykoná zázraky, a nic je to nebude stát. Takoví chtějí jen sedět ve svém houpacím křesle a „za to všechno věřit Bohu.“ Ale za vítězství v modlitbě, kdy se dostanete až k Bohu, dostáváte odpovědi a vidíte výsledky, vždy zaplatíte trochou z vaší tělesné přirozenosti.

Bůh chce, abychom se jej drželi, protože nás miluje. Chce dostát všem svým požehnáním. Povstaň ve víře a přijmi za svá všechna jeho zaslíbení. Povstaň a bojuj. Máš jeho sílu, tak ji použij!

Download PDF