POZNEJ JEŽÍŠE, POZNEJ OTCE | World Challenge

POZNEJ JEŽÍŠE, POZNEJ OTCE

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2020

Jak vypadá Bůh? Víme, že je duchem a že je pro nás neviditelný; ve skutečnosti Boží slovo říká „Boha nikdo nikdy neviděl.“ (Jan 1,18)

Součástí poslání Ježíše na zemi bylo zjevit nám nebeského Otce. Když se měl Kristus vracet na nebesa, řekl svým učedníkům, že vědí, kam jde, a cestu znají. Nicméně Tomáš oponoval: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ (Jan 14,5) Jinými slovy „Když odejdeš, jak jen se dostaneme k Otci? Ty sám jsi nám řekl, že jsi jedinou cestou k němu.“

Ježíš vysvětlil: „Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce; a od nynějška ho znáte a viděli jste ho.“ (Jan 14,7) Filip byl z toho popletený a myslel si: „Co tím Ježíš míní, že jsme viděli Otce? A jak Ježíš může být Bohem?“ Hned nato vstoupil do rozhovoru: „Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí.“ (Jan 14,8)

Ježíš byl trpělivý, protože vycítil Filipovu upřímnost: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce?‘“(Jan 14,9) Ježíš se pak otočil a řekl směrem ke všem učedníkům: „Nevěříte, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.“ (Jan 14,10) A nakonec jim dal slavné zaslíbení: „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (Jan 14,20)

To byla úžasná konverzace! Kristus svým následovníkům říkal: „Podívejte se na mně! Cožpak nevidíte, že jsem Bůh, oblečený v lidském těle? Jsem skutečnou podstatou svého Otce, jsem vším, čím je on. Jeho povaha, podstata i charakter jsou ve mně. Přišel jsem na zem, abych vám ukázal lidskou tvář Boha! Uvědomuji si, že to nyní nejste schopni vše pochopit, ale jakmile vstanu z mrtvých, zjevím vám Otce, protože on a já jsme jedno.“

Víme, že celá Ježíšova služba byla manifestací toho, kým je Otec. On i dnes hledá způsob, jak tě smířit se sebou samým a vládnout nad tebou v lásce. Když přijmeš jeho lásku a zareaguješ láskou k němu, poznáš Otcovu tvář.

Download PDF