POZOR NA NEPŘÁTELE VÍRY | World Challenge

POZOR NA NEPŘÁTELE VÍRY

Claude HoudeMarch 14, 2020

„Milovaní, pokládám za nutné napomenout vás, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, … kteří zaměňují milost našeho Boha za nestydatost a zapírají jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista.“ (Juda 3-4) Nepřátele naší víry musíme rozeznat, identifikovat, konfrontovat, naučit se je přemáhat a chránit se před nimi.

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.“ (Židům 11,1-2) Existuje jen jeden způsob, jak udržet dobré svědectví o Kristu, a to obnovováním a ochranou víry. Přemýšlejte o tom, jakým způsobem se nepřítel snaží ukrást, narušit a zlomit vaši víru. Bible říká zcela jasně, že „bez víry není možné potěšit Boha“ (Žd 11,6).

Autor listu Židům říká něco neuvěřitelného mladým věřícím, kterých byly tisíce – starší věřící jim měli být vzorem. „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ (Žd 13,7-8) Říká: „Dívejte se na ty, kteří vám přinesli Boží slovo, a následujte jejich jednání.“

Ti, kteří chodili s Pánem s písní na rtech, ctili ho a hleděli na něj, zůstávají věrní celé roky, jsou příkladem – standardem – pro ty, kteří se na ně dívají. To je úžasná a zároveň pokořující odpovědnost. Mladší ve víře mají sledovat naše životy a skutečně vidět naši víru v bojích a bolestech, které snášíme.

Autor epištoly Židům říká: „hleďte na ně a následujte jejich příklad!“ A Juda říká: „Je naléhavé, abyste vytrvale zápasili o víru, protože se mezi vás bez povšimnutí vloudili bezbožní lidé.“ Žijeme v posledních časech a musíme Duchu Svatému dovolit, aby nás učil, jak žít, a také rozeznávat věci, které by nás odváděly pryč od Ježíše a způsobily by, že ho zapřeme.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, je častým řečníkem na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF