POZORNÝ NA JEHO PŘÍTOMNOST | World Challenge

POZORNÝ NA JEHO PŘÍTOMNOST

Gary WilkersonOctober 5, 2020

„Hledám tě celým svým srdcem … Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil … Přemýšlím o tvých nařízeních a hledím na tvé stezky.“ (Žalm 119, 10-11.15)

Jako vedoucí ve službě se příležitostně ptám sebe a svých spolupracovníků: „Proč jsme tady? Proč děláme to, co děláme? Jaké je naše poslání?“ Rychlá povrchní odpověď je, že vedeme celosvětovou službu k budování těla Kristova, přicházíme ke ztraceným a sloužíme s láskyplnou péčí potřebným. Skutečná odpověď na zásadní otázku proč jsme tady je stejná pro mladé Kristovy učedníky i zkušené, moudré vedoucí. Jsme tu, abychom sloužili Ježíši.

Je nemožné sloužit našemu Spasiteli a Pánu, dokud nezačneme v jeho přítomnosti. Žádný křesťan nebude nikdy špatně vedený, svedený nebo vykolejený, když začne v Kristově přítomnosti a nikdy ji neopustí.

Král David je příkladem důležitosti této praxe. Čelil nepřátelským armádám, a to vyžadovalo rychlé, cílevědomé uvažování uprostřed situací, kde se rozhodovalo o přežití. Jak David dosáhl svého záměru přinést Bohu slávu a skončil jako nejznámější král Izraele?

David skončil jako vítěz, protože jeho srdce sloužilo Pánu v každé situaci. Bible toto dosvědčuje v jeho skutcích a ve všech jeho uctívajících, po Bohu toužících žalmech, které napsal. Sloužit Pánu bylo vždy jeho prvořadým zájmem a David vždy vykonal slovo, které mu Bůh dal.

Dalším příkladem je Samuel. Byl známý jako velký prorok Izraele, ale ne díky strategickým vztahům s králi a vedoucími. Písmo hovoří jasně, že Samuelovo srdce toužilo sloužit Pánu od velmi útlého věku. Dokonce jako chlapec byl Samuel stále ve svatyni a hledal Boží přítomnost, a především vztah s Bohem dal Samuelovi vliv na lidi od nejníže postavených po nejvýše postavené úředníky v zemi.

David a Samuel nám ukázali, že k dosažení Božích skutků musíme znát Boží přítomnost. Stejná pravda platí pro každého dnešního věřícího. Následování Pána znamená být zaměřený na Ježíše, mít v centru Ježíše a být Ježíšem zmocněn. Bible nazývá Krista Alfou a Omegou – počátkem a koncem všech věcí – a to aplikujme do našich životů. Ježíš musí být pro nás vším!

Download PDF