POZVI DUCHA SVATÉHO DO SVÉHO ŽIVOTA | World Challenge

POZVI DUCHA SVATÉHO DO SVÉHO ŽIVOTA

Jim CymbalaOctober 5, 2019

Ježíš řekl: „Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ (Skutky 1,8)

Duch Svatý je Boží zástupce na zemi, přesto právě jemu, jako členu Boží trojice, nejméně rozumíme, nejméně se o něm káže a nejméně o něm hovoříme. A to je smutné, protože bez něj se náš život stane suchým a mechanickým zápasem. Není nic, co změní tvůj modlitební život, studium Božího slova a zkušenosti při uctívání v církvi více, než když pozveš Ducha, aby tě vedl novým způsobem.

Příklady práce Ducha Svatého se často objevují v záznamech o rané církvi. Naneštěstí dnes si mnozí z nás zvykli být bez mocné přítomnosti Ducha Svatého pracujícího v našich životech a sborech. Vezmi v úvahu následující otázky:

  • Kolik křesťanů duchovně živoří, neboť jejich duchovní život je vyschlý a mechanický
  • Kolik křesťanů slouží Ježíši, kterého znají z Bible, ale v reálném životě s ním nemají živou zkušenost?
  • Přemýšleli jsme někdy, proč jsou projevy Ducha Svatého tak řídké v našich shromážděních?
  • Může se stát, že zmeškáme veliké požehnání naplánované pro naše životy, protože pořádně neznáme osobu a skutky Ducha Svatého?

Je pouze jediná věc, která je mocnější než vidět Ducha pracovat v něčím životě, a tou je vidět ho pracovat ve svém životě. Pokud chcete moc, důvěru, radost a více lásky ve svém životě, požádejte Ducha, aby přišel a učinil ve vás něco nového.

Všechno, co čteme o církvi v Novém zákoně, se soustředí na moc Ducha svatého pracujícího v srdcích věřících křesťanů. Oni věřili Kristovým slovům, očekávali, že Duch učiní veliké věci a on přišel, jak bylo zaslíbeno. A dobrou zprávou je, že i dnes pro vás udělá to stejné!

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF