PRAKTICKÁ LÁSKYPLNÁ POMOC | World Challenge

PRAKTICKÁ LÁSKYPLNÁ POMOC

David WilkersonFebruary 26, 2016

Jestliže milujeme tento svět a věci tohoto světa, pak nemůžeme patřit Bohu: “Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.” (1. Janova 2:15). Pokud dychtíme po tom mít více a více věcí, pak nejsme jednou z Jeho ovcí: “Ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači a lupiči nebudou mít účast v Božím království.” (1. Korintským 6:10).

Tito věřící budou kozlové, ale nikoliv jen proto, že bažili po věcech, nebo proto, že nepomohli potřebnému. Hospodin jim řekne: “Zkresleně jste mě představili světu. Způsobili jste, že bezbožní si mě ztotožňovali s blahobytem, penězi a úspěchem. Oklamali jste chudé tím, že jste jim řekli, že je chci učinit bohatými. A řekli jste nemocnému, že trpí, protože měl nedostatek víry.

“Požehnal jsem vám. Vylil jsem na vás své zdroje, protože jsem vás miloval. Ale vy jste neotevřeli své uši potřebným, kteří okolo vás naříkali. Místo toho jste se zabývali jen svým dobrem. Pokud byste patřili mně—pokud byste mě milovali—poslouchali byste má přikázání.”

Možná namítnete: “Bratře Davide, toto je příliš tvrdé. Bůh jistě není takový.” Přečtěte si slova Ezechiele: “Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid … ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.” (Ezechiel 16:49). Když Bůh soudil Sodomu, tak nezmínil jejich homosexualitu nebo modlářství. Všechno se to týkalo pýchy, pohodlí a zanedbávání potřebných. Neměli zájem o chudé.

Jak se můžete zapojit pro pomoc potřebným? To je práce Ducha svatého. Pokud jste usvědčeni tímto poselstvím, jděte k Němu. On vás povede přímo k potřebám, které je třeba naplnit v některé z těchto oblastí praktické láskyplné pomoci. Toto neříkám proto, abych ve vás způsobil pocit viny nebo odsouzení, ale abych vám pomohl zkoumat svá srdce ve světle Ježíšových slov.

Hospodin neočekává od nikoho z nás, aby dělal všechno. Očekává od nás, že budeme osobně oddáni praktické láskyplné pomoci alespoň v jedné z oblastí, kde je to potřeba. Můžete říci, že jste připraveni stát před Kristem v ten den a vědět, že jste pomohli nakrmit nebo ošatit chudého, že jste navštívili vězněné nebo vdovy a sirotky?

Download PDF