PROČ ČÍST STARÝ ZÁKON? | World Challenge

PROČ ČÍST STARÝ ZÁKON?

David Wilkerson (1931-2011)February 11, 2020

Někteří věřící jsou přesvědčeni o tom, že Starý zákon v dnešní době už nemá žádnou váhu, takže je zbytečné jej studovat. To se ale velice mýlí! Starý zákon nám dává nahlédnout na Novou smlouvu v jasné a jednoduché formě. Příběhy Starého zákona jsou plné věčné pravdy a odehrávají se v každodenním životě skutečných lidí.

Skvělý příklad můžeme vidět na Izraeli – předobrazu nás, křesťanů – zatímco Egypt reprezentuje svět. Cesta Izraele pouští je jako naše duchovní putování s Ježíšem. Kousek dřeva, který u Mary způsobil, že z hořké vody se stala pitná, nám připomíná Kristův kříž (viz Exodus 15,23-25) a skála, ze které vytryskla voda v poušti (viz Numeri 20,11) odkazuje na našeho Spasitele, který byl probodnut na kříži.

Ve Staré smlouvě můžeme vidět, jak se tehdejší boje a zápasy Izraelitů dnes jako v zrcadle odráží v našich bojích duchovních: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl konec věků. (1. Korintským 10,11). Dokonce i svatostánek a jeho zařízení jsou předobrazem věcí nebeských: „sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: ‚Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.‘“ (Židům 8,5)

Kdykoliv nerozumíš pravdě, která je obsažena v Novém zákoně, můžeš zalistovat ve Starém zákoně, kde tutéž pravdu nalezneš v určité formě také. Tak například: Pokud chceš vědět, jak zbořit duchovní zdi, které ďábel ve tvém životě vystavěl, podívej se na příběh Jozua, kde je popsáno, jak padly hradby Jericha (kniha Jozue, kap. 6). Stejně tak když se chceš naučit vytrvalosti v modlitbě, přečti si příběh Jákoba, jak zápasil s  Bohem v Genesis 32,24-29.

Tyto starozákonní příběhy jsou tu pro nás jako varování, abychom neupadli do nevěry, jako se to stalo Izraeli. Autor listu Židům píše: „Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti.“ (Žd 4,11) Jinými slovy: „Studujte Starý zákon a poučte se z příkladu Izraele. Nedělejte stejné chyby jako oni!“

Download PDF