PRO VŠECHNY, KDO JSOU DALEKO | World Challenge

PRO VŠECHNY, KDO JSOU DALEKO

Carter ConlonMarch 16, 2019

Petr jim odpověděl: „Čiňte pokání a ať se každý z vás dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“ (Skutky 2,38-39)

To se stalo v den Letnic, krátce po vzkříšení Ježíše Krista. Duch Svatý, třetí osoba Trojjediného Boha, sestoupil a začal přebývat v srdcích lidí. Jsem si jist, že někteří lidé slyšeli ta slova, ale považovali je za příliš dobrá, než aby to byla pravda. Snad si mysleli: „Čas od času si Bůh našel speciální nádobu, jako byl Eliáš nebo král David, které naplnil svým Duchem. To je jen pro ty, kteří to potřebovali, jen pro pár vyvolených, ale pro mě to není.“

Ale v den Letnic jako by Pán řekl: „Tak tomu bylo dosud, ale nyní je to pro všechny a všude!“ Zaslíbení Ducha svatého a Jeho moci je také pro ty, kteří jsou daleko; tím je ovšem míněna nejen vzdálenost do dálky, ale i v čase. To znamená, že toto zaslíbení je i pro vás a vaše děti!

Pán to řekl jasně skrze proroka Jóela: „I stane se potom, že vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění.“ (Jóel 2,28 – v některých překladech Jóel 3,1) Z tohoto slova je vidět, že nikdo nestojí mimo. Je někdo, kdo by nebyl syn nebo dcera, mladý nebo starý? Pán všechny staví na stejnou úroveň, v podstatě říká: „Kdokoli volá ke mně, naplním ho svým Duchem svatým.“

„Dostanete moc Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1,8) Neuvěřitelné zaslíbení! Chce zjevit skrze nás svoji moc a svědectví o tom, kdo je Bůh.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF