PROBUZENÍ SVATOSTI | World Challenge

PROBUZENÍ SVATOSTI

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2020

Bohu neujde nic z toho, co se na zemi děje. Nepřekvapí jej šíření drog ani hrůzy potratů. Jaká je tedy jeho odpověď v časech zmatků a mravní zkaženosti?  Jaký má v záloze protijed proti odpadlictví a proti čím dál více se vzmáhajícím démonickým silám?

Boží odpověď je stejná, jako byla vždy - přinést Boží vítězství novým způsobem. Za dnů Nehemjáše byly hradby Jeruzaléma v rozvalinách, samotné město byla v podstatě hromada trosek a chrám zpustl. Síly zla, které obklopovaly Izrael, je usilovně pronásledovaly a vysmívaly se každému kroku, který se Izraelité snažili podniknout.

Jaká byla Boží odpověď v tomto čase zkázy? Poslal jim na pomoc vycvičený vojenský oddíl? Seslal jim speciální četu, která by odstranila nepřátelské elity? Ne, Bůh si zvolil jednoho muže - Nehemjáše, který trávil svůj čas na modlitbách a postech a který truchlil, protože se ho dotýkala situace a stav, ve kterém Izrael byl. Stále studoval Boží slovo, a tak pochopil proroctví a chodil v Duchu. Oddělil se od všeho zvráceného okolo sebe a chodil ve svatosti s Pánem. A ti, kdo jej slyšeli kázat, byli očišťováni ve svých srdcích.

Brzy zaplavilo izraelskou zemi probuzení svatosti. „Kněží a levité se očistili, pak očistili lid i brány a hradby“ (Neh 12,30). Byl očištěn i chrám, všechno hříšné bylo vymýceno.  Nehemjáš řekl těm, kdo pracovali při chrámu: „Odstraňte všechno, co může svádět k modloslužbě a tělesnosti!“

Nehemjáš měl duchovní autoritu přivést Boží bázeň zpět do chrámu, protože zlomen plakal na kolenou a prosil o Boží srdce. A díky tomu mohl vyznat hříchy celého národa: „Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka ... za syny Izraele“ (Neh 1,6).

Milovaný, tohle je Boží koncept probuzení! Každá komůrka tvého srdce, která je nečistá a neposvěcená, musí být zametena! Žádný koutek nesmí zůstat nedotčen. „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“ (Žalm 51,12). Obrať své srdce k tomuto cíli: Být Božím člověkem, který přinese změnu do světa kolem sebe.

Download PDF