PROJDEŠ BOUŘÍ S CHVÁLOU | World Challenge

PROJDEŠ BOUŘÍ S CHVÁLOU

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2020

„Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů … Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň: Budu zpívat Hospodinu, protože se slavně vyvýšil“ (Exodus 14,30 a 15,1).

Bůh chce, abys vyšel z bouře, kterou prožíváš a chválil ho! Připravil pro tebe cestu ven z temné noci a má v plánu ukázat tě světu jako zářný příklad věrnosti k svému lidu.

Většina křesťanů ví, co se stalo u Rudého moře a jak Bůh zázračně vysvobodil vyvolený lid. Přesto se možná divíte, jak tento příběh souvisí s uctíváním Boha.

Představte si to. Izraelci odešli z Egypta a utábořili se u Rudého moře. Radovali se z nově nabyté svobody. Po čtyřech stech letech otroctví je Bůh vyvedl z egyptské železné pece. Užívali si první závan svobody, byli naplněni nadějí, kterou svoboda přinesla, zpívali a radovali se: „Konečně jsme svobodní!“ Byli nadšení, že Bůh naplnil zaslíbení, které jim dal.

Tato scéna dojemně představuje křesťana, který byl osvobozen od hříchu - raduje se z nově objevené svobody z minulých otroctví a v srdci mu zní chvalozpěv, protože je živý díky Božím slibům. Ale v tom přijde útok! Na Izraelity nečekaně a rychle zaútočila faraonova armáda a vyvolala úlek v celém táboře. Ve chvíli největší pohody se je nepřítel snažil pohltit; na samém vrcholu svobody, ve chvíli největší naděje, se je satan pokoušel odstranit.

„Synové Izraele pozvedli oči … dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu.“ (Exodus 14,10) Navzdory strachu je Pán nadpřirozeně ochránil a přinesli jim vítězství.

Když Satan přijde a pokusí se vás přemoci, Pán vám říká přesně to, co Mojžíš řekl Izraelcům: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ (Ex 14, 13-14) A stejně jako Izrael, můžete jít vpřed a hlasitě zpívat o velkém vítězství!

Download PDF