PROSTŘEDEK PROTI STRACHU | World Challenge

PROSTŘEDEK PROTI STRACHU

Jim CymbalaSeptember 26, 2020

Pavel psal mladému pastoru Timoteovi o statečném křesťanství beze strachu díky Duchu, který v něm přebývá. Timoteus pocházel z věřící rodiny. Jeho babička i jeho matka byly křesťanky: „Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké“ (2. Timoteova 1,5).

Timoteus přišel tedy z prostředí naplněného vírou. Byl duchovním synem apoštola Pavla a nakonec vstoupil i do služby. Zjevně si Timoteus užíval velkých duchovních výsad od prvního dne svého obrácení. Ale navzdory všem výhodám a duchovním vzorům bylo něco v Timoteově službě špatně. Tak ho Pavel vyzval: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ (2. Timoteova 1,6-7)

Pavel upozorňuje Timotea a nás všechny, že můžeme být upřímní ve víře a přesto v nás může být strach a bázlivost. I křesťané, kteří milují Pána a studují Bibli, mohou být plni strachu a rozpačitosti, když by měli mluvit o Kristu. Mnohdy můžeme mluvit o čemkoliv, ale ne o Spasiteli.

Co tedy Pavel řekl Timoteovi? Řekl mu, aby zkoušel v sobě objevit něco hlubokého? Ne. Pavel řekl Timoteovi, že Duch svatý je jediným prostředkem proti strachu v jeho životě. Oheň ducha musí být rozněcován — vyživován a musí mu být dána pozornost — protože když Boží duch hoří, potom bude přirozený sklon k bojácnosti nahrazen statečností.

O dva tisíce let později historie církve jasně ukázala, že kde se pohybuje Boží duch, tam se věřící a církve setkávají s Bohem novým způsobem; lidé se stávají statečnými a odhodlanými pro Ježíše Krista. Není to něco, co by se člověk mohl naučit. Duchovní odvaha přichází jedině od Ducha svatého.

Nedovolte, aby vás strach ze selhání odradil od toho, abyste dělali to, co Bůh položil na vaše srdce. Buďte stateční v Duchu a neváhejte!

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF