PROTOŽE JSI BOŽÍ MILOVANÉ DÍTĚ | World Challenge

PROTOŽE JSI BOŽÍ MILOVANÉ DÍTĚ

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

V Písmu je velmi jasně napsáno, že odpovědí na všechno v našem životě je modlitba založená na víře. Apoštol Pavel píše, “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu” (Filipským 4:6). Pavel nám tím říká, “Hledejte Pána ve všech oblastech vašeho života a předem mu děkujte, že vás slyší.”

Je zřejmé, na co Pavel klade důraz: Modlitba je vždy na prvním místě — ne jako poslední možnost. Ježíš nám říká, “Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.” (Matouš 6:33).

Proč je pro křesťany tak těžké hledat Boha v jejich naléhavých potřebách? Koneckonců, Bible je jedno velké svědectví o tom, že Bůh slyší pláč svých dětí a odpovídá jim s něžnou láskou.

  • “Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho” (Žalm 34:15).
  • “Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil” (verš 18).
  • “V modlitbě přímých má zalíbení” (Přísloví 15:8).

Co se týče modlitby, Bible nám dává mnohá zaslíbení, ale také varování, pokud budeme modlitbu zanedbávat: “jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu?” (Židům 2:3). The Řecké slovo zde použité “zanedbat” znamená “mít malý zájem, brát na lehkou váhu.”

Jak může Boží lid prohlašovat, že Ho miluje a věří Jeho zaslíbením, když se nikdy nepřiblíží k Jeho srdci?

Autor listu Židům nás volá abychom “přistupovali před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry” (Židům 10:22). Cesta před Boží tvář je pro Jeho děti vždy otevřená a On nedělá chyby a je vždy věrný. Choďte pravidelně do své modlitební komůrky a hledejte ho celým srdcem. Odpověď nemusí vždy přijít hned, ale Bůh bude dělat svou práci ve svůj čas a Svým způsobem, protože jsi jeho milované dítě.

Download PDF