PROZKOUMEJ SVÉ SRDCE | World Challenge

PROZKOUMEJ SVÉ SRDCE

Gary WilkersonFebruary 24, 2020

Bůh koná slavné dílo a o svou slávu se s nikým nedělí. Ke své práci potřebuje čisté nádoby. Ve vrcholném okamžiku, kdy jeho požehnání i moc plynou přes jeho lidi, říká: „Teď se zastav a nech všechno stát, protože chci prozkoumat tvé srdce.“

Bůh chce naším prostřednictvím konat mocné věci, a tak, jestliže lpíme na něčem, co si zaslouží Boží zásah, ukáže nám to. Může to být nějaká svéhlavost nebo odmítnutí mu ve všem důvěřovat. Bůh někdy chce do našich životů něco přidat, předtím než přinese to nejlepší. Hospodin slíbil Jozuovi: „Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi“ (Jozue 1,3).

Jozue se svými muži vykonal mocné hrdinské činy, pobil své nepřátele, podrobil si velká území a zažil vítězství jako nikdy dříve. Avšak během těchto velkých vítězství se stalo něco, s čím se musel vypořádat. „Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy“ (Jozue 6,18). Izraelité si neměli brát od pobitých nepřátel žádnou kořist, protože Hospodin chtěl, aby měli zrak upřený k věcem nahoře a ne k hmotnému majetku.

Jeden muž, Akán, neuposlechl a něco si vzal. I když toho nebylo moc – jen pěkný plášť a trochu stříbra a zlata – zabránilo to Božímu požehnání. Vyznal: „Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele“ (Jozue 7,20). Byla to jen drobnost, Bůh ji ale odhalil a napravil vzniklou situaci.

Na co ukazuje Bůh ve tvém životě? Jsi v něčem nedbalý? Neodkládej reakci na věrný hlas Ducha. Jedna drobnost může určit celou tvou budoucnost a Bůh ti chce dát to nejlepší.

Download PDF