ROSTEŠ DUCHOVNĚ? | World Challenge

ROSTEŠ DUCHOVNĚ?

Jim CymbalaJuly 20, 2019

Bůh se zajímá o naše duchovní ovoce a nikoliv o to, co pro něj děláme. Boží charakter, který si Bůh přeje, v nás může vypůsobit pouze Jeho Duch. Podívejme se na Pavlovu modlitbu za věřící v Kolosách: „Modlím se, abyste žili život hodný Pána a potěšili ho v každém směru: nesli ovoce dobrých skutků a rostli v poznání Boha“ (viz Koloským 1,10).

Kéž by se křesťané starali o svůj duchovní růst, jako se starají o svůj fyzický růst! Když Pavel věřícím přikázal, aby „žili život hodný Pána“, jednoduše myslel, že by měli růst v milosti a nést ovoce ke slávě Boží. Plodnost je ve skutečnosti jediným důkazem, že je někdo skutečný křesťan.

Jak můžeme říci, že duchovně rosteme? Písmo nabízí jedinou normu, podle které můžeme měřit sami. Ježíš prohlásil: „Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7). Stejně jako fyzické narození je výchozím bodem pro fyzický růst, znovuzrození je začátkem duchovního růstu. Můžeme duchovně růst stejně, jako rostou a vyvíjí se květiny, stromy a děti. Máme „růst v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista“ (2.Petrova 3,18). Dále jsme povzbuzováni k tomu, abychom „toužili po čistém duchovním mléku, abychom jím rostli ke spáse“ (1.Petrova 2,2).

„Bůh dává vzrůst“ (1.Korintským 3, 7). Pokud se na nás neprojevují známky duchovního růstu, je s námi něco strašně špatné, nebo jsme nikdy neprožili začátek života od Boha. „Spravedlivý pokvete jako palma … ještě ve stáří ponesou plody, zůstanou statní a svěží“ (Žalm 92;13,15). Cílem procesu růstu je, abychom nesli ovoce.

Duch svatý vám pomůže poznat oblasti, kde potřebujete duchovně růst, pokud se pokoříte a požádáte o pomoc,

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF