ROSTOUCÍ VÍRA | World Challenge

ROSTOUCÍ VÍRA

Gary WilkersonMay 9, 2016

“Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada HOSPODINOVA” (Genesis 13:10).

Dávej pozor na biblický záznam toho, co Lot udělal. Podíval se na zem svýma očima. Nedíval se na pokyny, vedení, na moudrost od Hospodina. Viděl co chtěl svýma vlastníma očima a bezohledně si vybral to, co se mu líbilo.

“Líbí se mně to. Je to téměř jako zahrada Eden; je to tak nádherné, vezmu si to.”

Lot se díval raději svýma vlastníma očima a rozhodoval se bez  pohledu na Boha. I my se dostáváme do mnoha problémů a rozhodování. Kdybychom jen mohli znát konec toho příběhu, co se Bůh chystal udělat. Volá nás, abychom se vyhnuli tomu nebo tamtomu, ale pokud nehledíme na Ježíše, necháme se zlákat touhou svého těla a jdeme svým směrem.

 Víra musí mít oči upřeny na Ježíše. Víra  musí být  zaměřená a soustředěná na Pána, nebo nebudeme mít schopnost rozlišit, jakou cestou jít. Nebude vědět, zda jít nalevo či napravo.

Lot si vybral to, co známe jako Sodomu a Gomoru. Mnoho z vás dnes udělalo rozhodnutí podle svých vlastních očí, protože se vám něco zdálo pěkné. Pokušení těla jsou pro vás přitažlivá a jste snadno lákáni  jít za těmito věcmi. Bůh volá svůj lid, aby se vyhýbal rozhodnutím v duchu svých tělesných žádostí, ale naopak v pohledu na Ježíše rostla víra a tělesnost se zmenšovala.

To se nazývá učednictví. To se nazývá dospívání. To se nazývá chození v rostoucí víře s Pánem. Ježíš nás volá, abychom se vydali tímto směrem. 

Download PDF