ROZDMÝCHEJ PLAMEN | World Challenge

ROZDMÝCHEJ PLAMEN

Gary WilkersonJune 29, 2020

Co se týče chození s Bohem, Bible nám ukazuje, že existuje zásadní rozdíl mezi jiskrou a pochodní, což uvidíme, když prozkoumáme životy Saula a Davida. Saul měl s Bohem úžasné zkušenosti, chvíle, které v něm zapálily veliké nadšení a podnítily ho k činu. „Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch Boží. Vzplanul nesmírným hněvem. Vzal spřežení dobytka, rozsekal je na kusy a rozeslal po poslech do celého izraelského území se vzkazem: ‚Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem.‘“ (1. Samuelova 11,6-7)

Bylo mnoho chvil, kdy přišlo do Saulova života pomazání, ale Saul vždy opustil své zapálení pro Hospodina. Jeden dobře známý případ neposlušnosti nastal tehdy, když Bůh přikázal Saulovi, aby zabil Agaga, nepřátelského krále, kterého zajal, a aby zničil veškerou kořist. Saul však Agaga ušetřil a ponechal si něco z kořisti, a tím uhasil dílo Ducha svatého ve svém životě (viz 1. Samuelova 15,8-10).

Naproti tomu vidíme Davida, jak povstává, aby byl dalším izraelským králem. Jak rostla pověst o jeho odvážné poslušnosti, tak rostlo i ovoce jeho poslušnosti, které přivádělo Saula k žárlivosti. Chtěl Davida zabít a několikrát ho překvapil. Přesto byl Hospodin laskavý a Saula zastavil dříve, než mohl provést svůj plán. Jednoduše řečeno, Saul byl na pokraji uklouznutí, avšak Hospodinovo slitování ho opakovaně navracelo zpět.

David měl stejné duchovní zážitky jako Saul, a přece jiskra, kterou David obdržel, se rozdmýchala do plamene. „Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále“ (1. Samuelova 16,13). Vyjádření „od onoho dne i nadále“ ukazuje rozdíl mezi životem Saula a životem Davida. Jakmile David dostal od Hospodina jiskru, střežil ji, rozdmýchával ji a podněcoval ji. Rozhodl se: „Chci, aby se z jiskry stal plamen hořící pro Hospodina.“

Modli se dnes se mnou: „Bože, děkuji ti, že ses mne dotkl Duchem svatým. Pomaž mě mocí, abych poskytl pomoc těm, kdo jsou v mé blízkosti, a milostí, abych nadále projevoval neodolatelnou Ježíšovu lásku.“

Download PDF