SÍLA ČELIT NEMOŽNÉMU | World Challenge

SÍLA ČELIT NEMOŽNÉMU

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

“Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo” (Lukáš 19:10). Kristus řekl, “Přišel jsem do tohoto světa z jednoho důvodu — abych zasáhl a zachránil ztracené duše!” Přesto toto nebylo jen poslání Ježíše; on to také učinil naším posláním. “A řekl jim, ‘Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření’” (Marek 16:15).

Ježíš zde mluvil k malému zástupu věřících — asi 120 lidem — kteří se shromáždili v horní místnosti. Přemýšlej o tom, jak nemožný úkol před ně postavil. V té době Řím vládl světu a Ježíš přikazoval svým následovníkům, “Jděte do Říma a řekněte pyšnému, egoistickému Césarovi, že není většího krále nade mne. Vládnu nad vším stvořením! A jděte do Atén, kde vládne pohanství a kažte, že já jsem jediná cesta. Jděte všude, kde vládnou filozofie, antická náboženství, falešní bohové a pověry — a kažte můj kříž a vzkříšení.

“Navíc jděte k cizím národům, žijte s těmi lidmi a studujte jejich jazyky. Pokládejte ruce na nemocné, vymítejte démony a vyhlašujte dobrou zprávu. Kažte moc a vítězství vzkříšeného Spasitele!”

Toto byla výjimečná výzva. Uvědomte si, Ježíš mluvil k obyčejným, bezvýznamným, nevzdělaným mužům a ženám. Vložil celou budoucnost své církve na jejich bedra. Představuji si, že tato malá skupina věřících se cítila přemožena a podivovala se, jak od nich Hospodin může očekávat, že naplní toto nelehké poslání.

Dnešní výzva je velmi náročná. Bible nám říká, že každá následující generace je horší a horší a to je dobře vidět. Ježíšova slova k jeho bezmocným učedníkům platí i pro nás dnes: “Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě Jeruzalém, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti” (Lukáš 24:49). Nabídněte sebe sama Duchu svatému právně nyní a důvěřujte v jeho vedení a moc k zázrakům skrze vás! 

Download PDF