SCHOVEJTE SVŮJ MEČ | World Challenge

SCHOVEJTE SVŮJ MEČ

David WilkersonSeptember 22, 2017

Chcete být Božím mužem či ženou? Pokud ano, budete pít hořký kalich. Budou vás trápit mnohem horší věci, než je fyzická bolest. Mluvím o bolesti, když vám ublíží a odmítnou vás přátelé; o bolesti rodičů, když děti zraní jejich srdce a odcizí se; o bolesti mezi manželem a manželkou, když se mezi nimi postaví zeď.

Ten chaos, který přichází, přinese nepokojné a bezesné noci – musíte však vědět, že Bůh je skutečný, že s ním kráčíte v Jeho Duchu, že milujete Ježíše celým svým srdcem – a že jste přesto nuceni zažít tyto strasti.

Nemůžeme před tím utéct. Nenechme se klamat, abychom si mysleli, že následování Ježíše znamená jen šťastné časy. Písmo říká, že náš přístup k životu by měl být: „Mějte z toho jen radost“ (List Jakubův 1,2). Ale zároveň praví: „Mnoho zla doléhá na spravedlivého“ (Žalm 34,19).

Petr se snažil odehnat soužení vlastní silou. V Getsemane se oháněl mečem a říkal tím Ježíši: „Pane, nemusíš tímto projít. Udržím je od těla a ty můžeš mezitím utéct.“ Mnoho dnešních křesťanů má stejný přístup. Snaží se odehnat trápení a říkají: „Nemusím tomuto čelit. Můj Bůh je dobrý Bůh.“

Věřím, že Hospodin je věrný. Ale Ježíš nám říká, že nemůžeme před naším soužením utéci. Nařídil Petrovi: „Schovej svůj meč. Toto není cesta mého Otce. Žij svým mečem a také jím zemřeš.“ Potom prohlásil: „Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“ (Jan 18,11).

Když věříte Tomu, kdo vám servíruje tento kalich – když vidíte jeho záměr za vším vaším utrpením – potom ho dokážete vypít. Nebojte se, váš Otec ten pohár drží. Nepijete smrt, ale život!

Download PDF