SEDÍ JEŽÍŠ NA TRŮNĚ TVÉHO SRDCE? | World Challenge

SEDÍ JEŽÍŠ NA TRŮNĚ TVÉHO SRDCE?

David Wilkerson (1931-2011)February 25, 2020

Bůh Otec posadil Ježíše na trůn jako krále nad všemi národy a vší přírodou, a jako Pána jej ustanovil i nad církví, proto nezáleží na tom, jak to vypadá z vnějšku. Může se zdát, jako by se vše vymklo kontrole a ďábel přebral vládu nad světem, ale pravdou je, že Bůh položil Ježíši všechno pod nohy.

Dnes jsme svědky toho, jak naše společnost a vláda sesazuje Ježíše z trůnu a odmítá uznat jeho autoritu a majestát. Bůh byl odstraněn z našich škol a soudů a je přehlížen při tvorbě našich zákonů. Toto sesazování Ježíše z trůnu je ještě větší problém než odmítání Ježíšovy autority Amerikou, protože se děje dokonce i v církvi!

Možná prohlašuješ: „Chci, aby byl Ježíš králem mého života. Chci dělat vše, co mi přikáže.“ Bůh říká: „Jestli chceš prožít život v hojnosti – pravý, plný život – podřiď se mi a já ti dám život beze strachu, viny a odsouzení.“

Ti, kteří se poddají Ježíšově vládě, budou kráčet v pokoji. Takoví pak nežijí ve strachu, zmatku a úzkosti, ale jsou oděni pokojem: „abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu mu sloužili ... aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (Lukáš 1,74.79)

Jak krásné zaslíbení! Pokud Mu odevzdáme své životy, bude zářit svým světlem do naší temnoty, odežene stín smrti a uvede nás do pokoje a odpočinutí. V zásadě říká: „Vnesu pořádek do chaosu ve tvém životě a budeš moci kráčet v pokoji.“

Žalm 121 shrnuje tento postoj, který bychom všichni měli mít, takto: „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha … Hospodin tě chrání ode všeho zlého.“ (Ž 121,1-3. 7)

Dosaď Ježíše na trůn svého srdce ještě dnes – a žij!

Download PDF