SELHÁNÍ NEZNAMENÁ KONEC | World Challenge

SELHÁNÍ NEZNAMENÁ KONEC

Tim DilenaNovember 2, 2019

Petr je klasickým příkladem věřícího, který selhal a opět povstal a radoval se z velkého úspěchu. Těsně před ukřižováním zapřel třikrát Ježíše (přečtěte si v Markovi 14,66-72). Ve chvíli, kdy měl úžasnou příležitost přiznat se ke Kristu, jej zapřel. Ale po vzkříšení zažil setkání s Ježíšem tváří v tvář a to vdechlo nový život  a sílu do jeho služby.

„Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.“ (Jan 21,1-2) Petr hodně zažil; po vzkříšení viděl prázdnou Ježíšovu hrobku. A potom viděl Ježíše procházejícího zdmi, viděl pochybujícího Tomáše, ze kterého se stal věřící Tomáš, byl svědkem mnoha zázraků, které Ježíš vykonal (viz Jan 20. kapitola). Petrovo setkání s Ježíšem skončilo tak, že mu Ježíš řekl: „Pas mé ovce.“ Bylo mu plně odpuštěno, byl obnoven a vrhl se odvážně do kázání.

Selhání je součástí života. Každý je zakoušíme, ale ne každý se později znovu zvedne. Nicméně vždy si pamatuj toto: selhání neznamená konec, pokud opravdu neskončíš. Penzionovaný americký krasobruslař a olympijský zlatý medailista Scott Hamilton měl křesťanské zázemí, ale dle jeho vlastního svědectví nechal Boha, aby odešel z jeho života. V odpovědi na mnohé modlitby prožil obnovu své víry a obnovil vztah s Kristem. O svém selhání mluví následovně: „Jednou jsem spočítal, kolikrát jsem během své bruslařské kariéry upadl. Bylo to 41 600 krát. Ale 41 600 krát jsem se zvedl!“ To je přesně to, co musíme všichni udělat, když spadneme: zvednout se!

David říká: „Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu podepírá ruku.“ (Žalm 37,23 - 24) Šalomoun říká: „Neboť spravedlivý může sedmkrát upadnout a zase povstane, ale ničema padne ve zlu.“ (Přísloví 24,16) Protože jsi věřící, Bůh tě neustále vidí jako spravedlivého, ať už máš dobré dny nebo padáš. Nejdůležitější věcí je, že ses znovu narodil do jeho rodiny a máš důvěrný vztah se svým Otcem, který tě láskyplně podepírá.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy a 4 dětmi v Lafayette, LA

Download PDF