SLAVNÝ PÁNŮV HLAS | World Challenge

SLAVNÝ PÁNŮV HLAS

David Wilkerson (1931-2011)November 22, 2019

Ďábel dělá všechno, co je v jeho moci, aby byl jeho hlas slyšet. Jednou měl dokonce drzost přerušit Ježíše, když mluvil v synagoze: „V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: ‚Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží‘. Ale Ježíš mu pohrozil: ‚Umlkni a vyjdi z něho!‘“ (Marek 1,23-25)

Satan měl pouze jeden záměr, když hlasitě křičel hlasem muže, a to vyvolat v celém shromáždění strach. Chtěl, aby každý uvěřil tomu, že má moc a autoritu.

Petr varuje věřící, že Satan k nim přichází s křikem a zkouší jim nahnat strach: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrova 5,8) Když Satan dává ve známost svůj hlas v těchto posledních časech a předvádí svoji moc ztraceným duším, není tím důležitější, aby Boží lid znal hlas svého Otce? Nemyslete si, že Bůh bude sedět a mlčet, zatímco Satan řve. Izajáš řekl: „Hospodin se ohlásí svým velebným hlasem“ (Izajáš 30,30).

Od Genesis po Nový zákon, Bůh dává svému lidu poznat svůj hlas. Ježíš použil přirovnání k dobrému pastýři: „Ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ (Jan 10,3-5)

Možná máš obavu: „Jak poznám Boží hlas? Jak si můžu být jistý, že to mluví Bůh?“ Klíčovým bodem je, nebýt závislý na názorech jiných lidí, bez ohledu na to, jak moc k nim vzhlížíš nebo jak tě vyučují. Běž přímo k Bohu a mluv s ním. Pobývej o samotě v jeho přítomnosti a budeš ho poznávat – jeho vanutí, jeho cesty, jeho srdce a naučíš se poznávat jeho hlas!

Download PDF