SLUŽBA POVZBUZOVÁNÍ | World Challenge

SLUŽBA POVZBUZOVÁNÍ

Jim CymbalaDecember 21, 2019

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v  souladu s vírou … Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje.“ (Římanům 12,6)

Ze všech darů Ducha svatého je služba povzbuzení pravděpodobně nejméně oceněna. Neustále slyšíme o potřebě spolehlivého učení a řádného vedení církve, ale kdy se naposledy dostalo náležitého ocenění daru „povzbuzování“? Naše potřeba je ale tak naléhavá, že Duch udělil některým zvláštní milost, aby budovali víru druhých lidí. Stejně jako ne všichni mají dar učit nebo kázat, tak ne každý má toto zvláštní pomazání k povzbuzování ostatních.

„Abychom se navzájem povzbudili vírou toho druhého — já vaší a vy mou.“ (Římanům 1,12) Být silný v Pánu nám umožňuje sloužit ostatním slabým. To platí zejména pro povzbuzení a posílení víry někoho jiného. Naše vlastní pevná víra se přelije, a pozvedne ty, kteří bojují. Slova a činy naplněné vírou působí jako protijed na beznaděj, kterou lidé prožívají, když se přestali pevně držet Boha.

Nejčastěji je povzbuzování zprostředkováno slovy, kterými mluvíme. Zvažte, co Pavel říká Tesalonickým: „Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“ (1. Tesalonickým 4,18). Stejně jako Pavel, můžeme povzbuzovat ostatní sdílením Písma a mluvením o spasení v Ježíši. Pamatujte: „Víra je ze slyšení zprávy“ (Římanům 10,17). Když říkáme Boží slovo, může se v těch, kdo to slyší, zrodit víra.

Když byl Pavel odloučen od ostatních věřících, které miloval, ukázal další cestu budování jejich víry: „Modlím se, aby se podle bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích“ (Efezským 3,16-17). Když Pavel nemohl církev povzbuzovat, modlil se, aby Duch svatý pokračoval ve stejné práci.

Stejně tak, pokud nemůžete osobně povzbudit své spoluvěřící, můžete je pozvednout skrze modlitbu. Jaké privilegium!

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona

Download PDF