SMĚLE PŘISTUPOVAT K BOHU | World Challenge

SMĚLE PŘISTUPOVAT K BOHU

David Wilkerson (1931-2011)May 19, 2020

„Svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou“ (Efezským 3, 11-12).

Boží děti mají právo svobodně přicházet k Pánu kdykoliv – je to jedna z největších výsad, které máme.

Náš nebeský Otec sedí na trůnu a po jeho pravici sedí jeho Syn, náš Pán a Spasitel Ježíš. Před trůnem jsou brány, které jsou otevřené pro všechny, kdo jsou Kristovi. V kterýkoli čas – ve dne i v noci – můžeme projít kolem strážných andělů, serafínů a celého nebeského zástupu a odvážně vejít těmito branami ke trůnu našeho Otce. Kristus nám zajistil přímý vstup k našemu Otci, můžeme k němu přijít a přijmout od něj milost, kterou potřebujeme do našich situací, ať už jsou jakékoliv.

Ale tak to vždy nebylo. V době Starého zákona až na pár výjimek neměl nikdo přístup k Otci. Abrahama Bůh nazval svým přítelem a dal mu možnost přicházet k Němu, ale i tak zůstávala Jeho tvář stále zakrytá.

Mojžíš, vůdce izraelského lidu, měl také otevřený neobyčejný přístup k Pánu, „S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je!“ (4. Moj. 12, 6-8) Ale zbytek Izraelitů takový přístup k Pánu neznal.

Když Ježíš přišel v těle, otevřel nám přístup k Otci, ale i ten byl omezený. Nicméně v té chvíli, kdy umíral, se opona v chrámu roztrhla a náš osud byl zpečetěn. Když Ježíš vydal svého ducha, otevřel se nám neomezený přístup k svatému Bohu: „Díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest své tělo“ (Židům 10, 19-20).

Písmo nás vybízí: „A proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry … Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný“ (Židům 10,22-23). Bůh na nás naléhá: „Přicházej každý den ke mně, do mé přítomnosti. Nedokážeš zachovat svou víru, pokud mi nebudeš blízko. Tvá víra bude slábnout, když nebudeš takto svobodně a odvážně přistupovat do mé přítomnosti.“

Rozhodni se i ty ve svém srdci, vykroč k Bohu, využívej naplno tuto skvělou výsadu, kterou máš. Závisí na tom tvoje budoucnost, kde budeš trávit věčnost.

Download PDF