SOUD NAD AMERIKOU? | World Challenge

SOUD NAD AMERIKOU?

David WilkersonFebruary 10, 2016

Mnoho věřících se dnes ptá: „Proč Bůh ještě nevydal Ameriku soudu? Proč s námi nezachází podle našich hříchů? Noemovu generaci varoval 120 let, ale potom řekl: ‚Už dost' a přivedl potopu. Bůh trpěl Americe hříchy už dlouho, proč nás tedy doposud nepostihl spravedlivý trest?“

Miluji tuto zemi a nechci zažít, jak na Ameriku přichází konečný Boží soud. Stejně jako mnoho jiných křesťanů mě však velice udivuje, že k němu ještě nedošlo.

Myslím, že začátky soudu již můžeme pozorovat. Věřím, že hrozné katastrofy, které se dějí ve světě, jsou varováním. Protože se ale americká ekonomika dosud nezhroutila a naše země stále dokáže normálně fungovat, zdá se nám, že sice klopýtáme od krize ke krizi, ale vždycky dostaneme novou šanci.

Jsem přesvědčen, že na otázku, proč ještě nepřišel soud, je jediná odpověď: je to kvůli velké laskavosti a shovívavosti našeho Spasitele. Důkaz pro to nalezneme v Izajášově proroctví: „Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající“ (Izajáš 42,3). Amerika se stala národem nalomené třtiny!

Třtina je vysoká stébelnatá tráva s dutým stonkem, která roste v mokřadech a oblastech blízko vody. Je to křehká rostlina, která se snadno nahne, když udeří silný vítr či prudká voda. Třtina se ohýbá více a více, až se najednou zlomí a odnese ji voda.

Stejně jako třtina za klidného počasí, stála kdysi Amerika pevně a pyšně. Vše vypadalo nadějně a slibně. Celá naše společnost uctívala Hospodina a naše soudnictví a zákony byly postaveny na Bibli.  Ještě za mého života obsahovaly školní učebnice lekce a příběhy z Bible. Ježíš byl uctíván jako Boží syn, který naší zemi prokazuje přízeň a dává nám nespočetná požehnání.

S rostoucím blahobytem jsme se však stali tím, čím kdysi Izraelci: pyšnými a nevděčnými. A během krátké chvíle přišel prudký pád. Bůh byl vytlačen z našeho právního systému a našich škol. Jeho jménu se lidé vysmívají a zesměšňují ho.

Naše společnost zcela ztratila svůj morální kompas. A Amerika, která kdysi stála pevně, je náhle zmrzačená, stejně jako nalomená třtina.

Download PDF